ปณิธานความดี

ปณิธานความดี จากยุวทูตฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

 ผู้เข้าชม 1399 คน

« ย้อนกลับ