ปณิธานความดี

ปณิธานความดี จากยุวทูตฯ จังหวัดนครพนม

ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 


ผู้เข้าชม 2604 คน

« ย้อนกลับ