ปณิธานความดี

ปณิธานความดี จากยุวทูตฯ จังหวัดเลย

ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาผู้เข้าชม 2038 คน

« ย้อนกลับ