ปณิธานความดี

ปณิธานความดี จากยุวทูตฯ จังหวัดสกลนคร

ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาผู้เข้าชม 2711 คน

« ย้อนกลับ