ปณิธานความดี

ปณิธานความดี จากยุวทูตฯ จังหวัดนครราชสีมา

ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาผู้เข้าชม 2636 คน

« ย้อนกลับ