พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ฉลาดรู้การทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก
ประจำปี ๒๕๓๐


ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาการกระทำของตน ให้รอบคอบอยู่เสมอ
ระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว
เพื่อเอาชนะ ความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖


"เมื่อมีโอกาส และ มีงานให้ทำ
ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้อง ตั้งข้อแม้
หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง
คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ
ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต
ก็ยิ่งจะช่วยให้ ประสบสำเร็จในงานที่ทำ สูงขึ้น"

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ผู้เข้าชม 2318 คน

« ย้อนกลับ