พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การทำความดี"การให้" การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด
โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ อย่างยิ่ง

พระราชดำรัส
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕


การทำดี นั้นทำยาก และเห็นผลช้า
แต่จำเป็นก็ต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วที่ทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่
แต่ละคนจึงจะต้องตั้งใจ และเพียรพยายาม ในการเสริมสร้าง และสะสมความดี

พระบรมราโชวาท
พระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙


เด็กต้องเรียนความรู้ อบรมความดี
ฝึกหัดวินัยให้มีพร้อมแต่เยาว์วัย จึงจะมีความสุขความเจริญได้
ทั้งในวันนี้และวันหน้า

พระบรมราโชวาท
สำหรับพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก
ประจำปี ๒๕๒๓ผู้เข้าชม 5350 คน

« ย้อนกลับ