บอกกล่าว เล่าเรื่องความดี

"จิตอาสา" ของคนไทยไม่แพ้ใครในสังคมโลก

11 ธันวาคม 2556

 *เรียบเรียงจากบทความ เล่าสู่กันฟัง : "จิตอาสา" ของคนไทยไม่แพ้ใครในสังคมโลก โดย บัญญัติ คำนูญวัฒน์

          เมื่อปี พ.ศ. 2554 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Development Programme – UNDP ) ได้จัดทำรายงาน State of the World Volunteerism Report 2011 รายงานฉบับนี้แสดงข้อมูลให้เห็นว่า จากประชากรทั่วโลกที่มีประมาณ 7,000 ล้านคน ในจำนวนนี้มีประชากรที่เป็นอาสาสมัคร 140 ล้านคน นอกจากนี้มูลนิธิการกุศลระหว่างประเทศ (Charities Aid Foundation-CAF) ได้ทำการสำรวจและจัดอันดับ 153 ประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับจิตอาสา ซึ่งใช้พฤติกรรม 3 แบบเป็นเกณฑ์ คือ การอาสาสมัครเพื่อการกุศล การช่วยเหลือคนแปลกหน้า และการบริจาคเงิน พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี "จิตอาสา" อยู่ในลำดับที่ 9 และหากแบ่งเป็นประเภทต่างๆ การระดมเงินบริจาคอยู่ในอันดับหนึ่ง ซึ่งใกล้เคียงกับอังกฤษ และไอซ์แลนด์

          "ปัญญาสมาพันธ์ เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย" ได้เผย ตัวเลขจากงานวิจัย เรื่อง "การใช้เวลาว่างของวัยรุ่น" ช่วงอายุ 13-24 ปี กว่า 5,000 คน ทั่วประเทศ พบว่ามีพฤติกรรมจิตอาสามากถึง 63.3% โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร มีจิตอาสา กว่าร้อยละ 86.4 ส่วนใหญ่จะใช้เวลาทำจิตอาสาเดือนละ 1-2 ครั้ง ไม่เพียงเท่านี้ผลสำรวจยังวิเคราะห์ให้เห็นว่า เมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยิ่งอยากช่วยเหลือสังคมมากเท่านั้น โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

          ความมีจิตอาสานับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนไทยเป็นผู้ที่มีจิตอาสาไม่แพ้ใครในสังคมโลก เพราะงานอาสาก็เปรียบเหมือนการปิดทองหลังพระ ที่ไม่มีค่าตอบแทน ทำงานด้วยใจรักบนความมีน้ำใจ เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูล และไม่ทอดทิ้งกันในยามยาก ซึ่งมิอาจวัดค่าเป็นเงินได้ แต่วันนี้การปิดทองหลังพระที่จิตอาสาชาวไทยในหลากหลายองค์กรทำนั้น ได้ปรากฏสู่สายตาสังคมไทยและสังคมโลก และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เจริญรอยตาม

ที่มา : บัญญัติ คำนูญวัฒน์. 2556. เล่าสู่กันฟัง : 'จิตอาสา' ของคนไทย ไม่แพ้ใครในสังคมโลก (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20131211/174494.html [11 ธันวาคม 2556]ผู้เข้าชม 5937 คน

« ย้อนกลับ