Knowledge of the day

Joint Working Group หรือคณะทำงานร่วม

Joint Working Group หรือคณะทำงานร่วม

  • กลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมทั้งสองฝ่าย (หรือมากกว่า) เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำผลศึกษาหรือข้อเสนอแนะให้กับที่ประชุมมาเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป 


ผู้เข้าชม 809 คน

« ย้อนกลับ