Knowledge of the day

Ministry of Foreign Affairs หรือ กระทรวงการต่างประเทศ

Ministry of Foreign Affairs หรือ กระทรวงการต่างประเทศ

  • ในแต่ละประเทศอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป อาทิ Department of State ของสหรัฐอเมริกา Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ของออสเตรเลีย และ Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) ของนิวซีแลนด์ ส่วนประเทศไทยมีเชื่อเรียกว่า Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Thailand


ผู้เข้าชม 1098 คน

« ย้อนกลับ