Knowledge of the day

Millennium Development Goals (MDGs)

Millennium Development Goals (MDGs)

 • เป็นเป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศแปดข้อซึ่งสถาปนาระหว่างการประชุมสุดยอดสหัสวรรษของสหประชาชาติในปี 2543 หลังรับปฏิญญาสหัสวรรษสหประชาชาติ รัฐสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 189 ประเทศในขณะนั้น (ปัจจุบันมี 193 ประเทศ) ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษดังต่อไปนี้ภายในปี 2558 ได้แก่ (1)เพื่อลดจำนวนผู้ขาดสารอาหารลงครึ่งหนึ่ง
  (2) เพื่อบรรลุประถมศึกษาสากล (universal primary education)
  (3) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มอำนาจสตรี
  (4) เพื่อลดภาวะการตายของเด็ก
  (5) เพื่อส่งเสริมสุขภาพมารดา
  (6) เพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรียและโรคอื่น
  (7) เพื่อประกันความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
  (8) เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทั่วโลกสำหรับการพัฒนา

 • หลังจากปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SGDs) ก็มาแทนที่ MDGs โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 17 เป้าหมาย 


ผู้เข้าชม 2359 คน

« ย้อนกลับ