Knowledge of the day

The International Criminal Police Organization (INTERPOL)

The International Criminal Police Organization (INTERPOL)


  • องค์การตำรวจสากล เป็นองค์การที่เกิดจากความพยายามร่วมมือกันในทางระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการตำรวจ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทุกองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจในการป้องกันหรือว่าปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ

  • ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส


ผู้เข้าชม 1540 คน

« ย้อนกลับ