Knowledge of the day

Commonwealth of Nations เครือจักรภพแห่งประชาชาติ หรือ เครือจักภพ

Commonwealth of Nations เครือจักรภพแห่งประชาชาติ หรือ เครือจักภพ

  • องค์กรระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล ประกอบด้วย 52 ชาติสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ โดยสมาชิกไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย มีเพียงหลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เสรีในการแสดงออก ที่สมาชิกให้ความเคารพและยึดถือปฏิบัติ

  • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ


ผู้เข้าชม 1321 คน

« ย้อนกลับ