Knowledge of the day

Declaration หรือปฏิญญา

Declaration หรือปฏิญญา

  • มีความหมาย 3 อย่างคือ (1) ความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมีลักษณะผูกพัน (2) ปฏิญญาฝ่ายเดียว ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่ประเทศอื่น (3) ปฏิญญาซึ่งรัฐหนึ่งแถลงให้รัฐอื่นทราบความเห็นและเจตนาของตนในเรื่องบางเรื่อง

  • ยกตัวอย่าง เช่น ปฏิญญาอาเซียน และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  


ผู้เข้าชม 3977 คน

« ย้อนกลับ