แบบสอบถาม/แบบประเมินผล

แบบประเมินผลการร่วมงานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี
ระหว่างวันที่ 3 - 6 มกราคม 2557

โปรดเลือกช่องคะแนนที่ท่านเห็นสมควร
( 1 ) = น้อย     ( 2 ) = ปานกลาง     ( 3 ) = มาก

หัวข้อการประเมิน 3 2 1
ส่วนที่ 1 เนื้อหาของการจัดงาน นิทรรศการ 15 ปี ยุวทูตความดี และนิทรรศการสมทบฯ
1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิยุวทูตความดีเพิ่มขึ้นจากการชมนิทรรศการ 15 ปี ยุวทูตความดี
2. ท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพระปรีชาญาณของในหลวงจากการชมนิทรรศการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
3. ท่านสามารถประยุกต์แบบอย่างดีที่พบเห็นจากนิทรรศการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทรใช้ในการดำเนินโครงการของโรงเรียนและชุมชนได้
4. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป ถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อไป
5. ความสนุกจากซุ้มการเรียนรู้ภายในสถานที่ที่มีประโยชน์และหลากหลาย
6. ความชื่นชอบในกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
7. ปาฐกถาพิเศษสร้างแรงบันดาลใจที่จะแสวงหาความสำเร็จในชีวิต และพลังในการมุ่งมั่นทำความดี
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ
1. ท่านได้รับการแจ้งข้อมูลในการเข้าร่วมงาน และสามารถเตรียมความพร้อมได้ทัน
2. การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ความพึงพอใจในเรื่องสถานที่ อาหาร และของที่ระลึก
ส่วนที่ 3 การเข้าร่วมกิจกรรมในงาน
1. กิจกรรมต่างๆ ที่ท่านเข้าร่วมทำให้ได้รับความรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี
2. กิจกรรมต่างๆ ทำให้ท่านมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก จิตอาสา และพัฒนาโลกทัศน์
ส่วนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อการจัดงาน ทั้งกำหนดการ ช่วงเวลา และสถานที่เยี่ยมชม
ส่วนที่ 5 ถาม-ตอบ
กิจกรรมที่ชื่นชอบที่สุดในงาน

1.

2.

3.

สิ่งที่ท่านอยากให้มีมากที่สุดในงาน

ข้อสรุปเกี่ยวกับงาน (ขอ 3 คำ)

Protection from automated form filling

Please type in the symbols shown in the image above*

 


* - Required fields