ยุวทูตความดีแห่งปี 2558

วนิชชา  เอี่ยมสะอาด

เด็กหญิงวนิชชา เอี่ยมสะอาด

ชื่อเล่น วุ้นเส้น
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร

ตามคำพ่อสอน

การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดิน คำว่า “กตัญญู” นั้น มีความหมายว่า การได้ทดแทนและรู้สำนึกในการอุปการะจากผู้มีพระคุณและคุณของแผ่นดิน บุคคลแรกคือบิดามารดาผู้ให้กำเนิดแก่หนู ท่านตั้งใจทำงาน เพื่อที่จะส่งเสียข้าพเจ้าและพี่สาวให้ได้ศึกษาเล่าเรียน จนกระทั่งบรรลุนิติภาวะและจบการศึกษา เพื่อหนูจะได้มีอาชีพเป็นของตัวเอง สามารถทำงานเลี้ยงท่านในยามที่ท่านอายุมากขึ้นและย่างเข้าสู่วัยชรา การที่เรากตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดินนั้น ทำให้เราระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ครูอาจารย์ ที่ท่านเหล่านี้ได้คอยอบรมสั่งสอนหนูให้เป็นคนดี ตั้งใจทำงาน ความกตัญญูที่หนูจะตอบแทนคือ การตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น และทำให้ท่านภูมิใจมากที่สุด


ยุวทูตความดี

หนูภูมิใจที่ได้เป็นยุวทูตความดี และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นคนดี ทำในสิ่งที่ตัวเองวาดหวังไว้ และมุ่งมั่นในการเป็นยุวทูตความดี สร้างความดี บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความเสียสละ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดินตลอดไป


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

ประสบการณ์จากการที่เยือนเยอรมนี หนูได้เรียนรู้ถึงข้อปฏิบัติและมารยาททางสังคมของคนเยอรมนี นั่นคือ เวลารับประทานอาหาร จะต้องทานให้หมดไม่ทานเหลือ เพราะอาหารที่เหลือจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรที่ใช้ผลิต ถ้าหากทานน้อยก็ควรตักให้พอดี และไม่ควรเล่นโทรศัพท์เวลาทานอาหาร ในส่วนมารยาททางสังคมที่ควรปฏิบัติ คือ เวลาทักทายและเวลาพูดต้องสบตากัน  ไม่พูดคุยเสียงดัง ควรต่อแถวและไม่แซงแถวกัน รวมถึงการทิ้งขยะ ต้องมีการแยกขยะทุกครั้ง« ย้อนกลับ