ยุวทูตความดีแห่งปี 2561

เหวินฟง  ล็อค

เด็กชายเหวินฟง ล็อค

ชื่อเล่น ฟง
โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี

ตามคำพ่อสอน

การเป็นคนดี ผมจะปฏิบัติตนเป็นคนดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลที่อยู่รอบๆ ตัว ผมจะเริ่มจากในครอบครัวของผม ผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีของน้อง เป็นนักเรียนที่ดีของครู และจะเป็นคนที่ดีของสังคม


ยุวทูตความดี

ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี ผมจะตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนดี ช่วยเหลือส่วนรวม รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง กตัญญูกตเวที ตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน เจริญรอยตามคำสอนพ่อ


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

เมืองกวางโจว  เป็นเมืองที่เจริญทางด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งผมได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เห็นได้จากนักเรียนจีน ที่ขยันเรียน ขยันอ่านหนังสือ และมักจะเข้าห้องสมุดอยู่เสมอเพื่อแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดี   เด็กนักเรียนที่จีนเป็นคนที่ตรงต่อเวลา  และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ตั้งใจในการหาความรู้  ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต« ย้อนกลับ