ยุวทูตความดีแห่งปี 2561

 อัญญาณีย์ เทพวารินทร

เด็กหญิง อัญญาณีย์ เทพวารินทร

ชื่อเล่น อัญญ่า
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด จ.บึงกาฬ

ตามคำพ่อสอน

การมีความเพียรพยายาม อดทน และเป็นคนดี เพื่อทำความฝันให้ประสบความสำเร็จ นำทักษะความรู้ที่มีมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ และการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัด อดออม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ตนเอง


ยุวทูตความดี

การที่หนูได้มีโอกาสได้เป็นยุวทูตความดีทำให้หนูเป็นคนมีความอดทน มีความเพียรพยายาม เนื่องจากหนูได้ทำความดีในด้านต่างๆ เช่น สวดมนต์ เดินจงกรม นอกจากนี้ยังทำให้หนูกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

เมืองอูดง ในอดีตเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา ในช่วงปีพ.ศ. 2161 - 2409  ซึ่งในสมัยของพระเจ้า นะอองตวน ได้ย้ายราชธานีเป็นกรุงพนมเปญจนถึงปัจจุบัน เมืองอูดงมีสถูปสีขาวขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางป่าเขา เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกับเทพเจ้าที่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งต้องเดินเท้าขึ้นบันไดจำนวน 370 ขั้น  ระหว่างทางจะมีฝูงลิงปีนป่ายอยู่ตามต้นไม้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของกรุงพนมเปญได้อย่างชัดเจน อากาศด้านบนก็ร่มรื่น เป็นธรรมชาติที่งดงาม« ย้อนกลับ