ยุวทูตความดีแห่งปี 2561

ปวริศา   สมหวาน

เด็กหญิงปวริศา สมหวาน

ชื่อเล่น แจน
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ.เชียงใหม่

ตามคำพ่อสอน

หนูจะยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอพียงที่พ่อสอนมาปรับใช้ในชีวิต และหนูจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนำผลผลิตที่มีมากในชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นั่นคือการนำข้าวเหนียวสันป่าตองมาทำข้าวเหนียวลำไย สามารถรับประทานเองและนำออกจำหน่ายก็ได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลำไย ซึ่งมีปัญหาราคาตกต่ำมาโดยตลอด


ยุวทูตความดี

หนูจะทำความดีในทุกๆ วัน ทำสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับสังคม ถ้าเราทำความดีแล้วมีคนชื่นชม พอคนอื่นๆ เห็น ก็อาจจะทำตามเรา และสิ่งที่สำคัญของหนูที่หนูได้คิดและทำเสมอคือ “ทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

หนูได้ไปเยือนวัดมหามัยมุนี (Mahamuni Monastery) หรือ วัดยะไข่ (Rakhine Pagoda) ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปมหามุนี  (Mahamuni  Buddha) หรือเรียกกันว่า พระพุทธรูปมีชีวิต              ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปางมารวิชัย สถาปัตยกรรมยะไข่ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมาก หล่อในสมัยพุทธกาล เดิมทีเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของรัฐยะไข่ จนกระทั่งในรัชสมัยกษัตริย์ปดุง แห่งราชวงศ์คองบอง สามารถยึดอาณาจักร ยะไข่ได้ในปี พ.ศ. 2327 จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปมหามัยมุนีมา ประดิษฐาน ณ เมืองมัณฑะเลย์ พระพุทธรูปมหามุนี เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ พระเศียร และพระอุระประดับด้วยอัญมณีต่างๆ องค์พระ ถูกปิดด้วยทองคำเปลวจากความศรัทธาของเหล่าศาสนิกชนจนพระพุทธรูปมีลักษณะขรุขระ และเนื่องจากความเชื่อที่ว่า พระพุทธรูป องค์นี้เป็นพระพุทธรูปมีชีวิตที่ได้รับการประทานพรจากพระพุทธเจ้าให้มีลมหายใจ จึงมีการทำพิธีให้พระมาล้างพระพักตร์ในเวลา 04.00 น. ของทุกวัน  วัดมหามัยมุนีถือว่าเป็น  1 ใน 5  ของมหาบูชาสถานที่ทุกคนต้องได้มาสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งพวกเรายุวทูตก็ได้มาสักการะ ถือเป็นสิริมงคลกับชีวิตหนูเป็นอย่างยิ่ง« ย้อนกลับ