ยุวทูตความดีแห่งปี 2561

สุภาวีร์     สุรินทร์ศักดิ์

เด็กหญิงสุภาวีร์ สุรินทร์ศักดิ์

ชื่อเล่น วี
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว

ตามคำพ่อสอน

หนูจะรู้จักประหยัด อดออม ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และไม่เบียดเบียนใคร จะรู้จักพึ่งพาตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีความสามัคคีต่อหมู่คณะ


ยุวทูตความดี

หนูจะเป็นคนดี ที่คิดดี ทำดี พูดดีและมีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงต่อประเทศชาติ และจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และคนรอบข้าง


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

ในการเยือน สปป.ลาว คณะยุวทูตความดี ได้เยี่ยมคารวะ ท่านทปษ.ชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านได้กล่าวให้โอวาทกับคณะยุวทูตฯ ความว่า รักษาความดี            ให้สมกับเป็นยุวทูตความดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมมือกันเชื่อมประสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างถิ่น              มีความมานะในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจด้วยความตั้งใจและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อีกทั้งท่านยังให้เกียรติเลี้ยงอาหารเย็นแก่คณะในวันที่เราเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์อีกด้วย หนูรู้สึกประทับใจท่านเป็นอย่างมาก ที่ท่านได้ให้ความกรุณาแก่ยุวทูตทุกคน พูดคุยกับคณะอย่างเป็นกันเอง และท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในการเยือน สปป.ลาวในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ« ย้อนกลับ