ยุวทูตความดีแห่งปี 2561

พรรณปพร	พรมชู

เด็กหญิงพรรณปพร พรมชู

ชื่อเล่น ตังเม
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ

ตามคำพ่อสอน

พ่อสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความพอดี พอประมาณ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หนูจะยึดถือและนำมาปฏิบัติทุกวัน หนูจะใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ใช้เงินอย่างมีเหตุผล และหนูจะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เสมอ


ยุวทูตความดี

หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น มีความสามัคคี และหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ หนูตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้จักพึ่งพาตนเอง ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

พวกเราได้ไปเยี่ยมเยือนที่ทำการมรดกโลกแขวงหลวงพระบาง ซึ่งได้พบกับท่านหัวหน้า ดร.เสวย  สีละวัน ท่านได้บรรยายของการที่เมืองหลวงพระบางเป็นมรดกโลก ซึ่งมีลักษณะโดดเด่น 3 ด้าน คือ 1) ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นได้จากชาวหลวงพระบางมีประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว 2) ด้านสิ่งแวดล้อม  อาคารบ้านเรือน ที่งดงามตามศิลปะล้านช้าง 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และหนองน้ำ มากมายหลายแห่ง จากการที่ได้ฟัง ดร.เสวย บรรยาย ทำให้พวกเราได้รู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหลวงพระบางได้ดีขึ้น และทำให้พวกเราหลงใหลนครหลวงพระบางแห่งนี้ เพราะผู้คนยังมีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุข ทำให้คนที่มาแล้วก็อยากกลับมาอีก หนูก็เช่นกัน« ย้อนกลับ