ยุวทูตความดีแห่งปี 2562

  สิงหราชย์   เลิศประสิทธิ์

เด็กชาย สิงหราชย์ เลิศประสิทธิ์

ชื่อเล่น พูม
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จ.ปัตตานี

ตามคำพ่อสอน

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ผมยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติคือ การคิดก่อนพูด การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดและทบทวนเสียก่อนว่าเป็นสิ่งที่สมควรพูดหรือไม่ เหมาะกับสถานที่หรือไม่ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิด ทั้งหลักวิชาการ ทั้งหลักคุณธรรม เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นในสิ่งที่จะพูดต่อไป


ยุวทูตความดี

ยุวทูตความดีคือเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ทำความดีเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คิดโกงประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเอง และซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ให้ประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงได้ด้วยคนในชาติที่มีคุณธรรมกตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ที่สำคัญที่สุดคือ การตั่งมั่นอยู่ในความดี


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

ผมประทับใจ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อสร้างขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเชลล์ของเนเธอร์แลนด์ เพื่อมอบให้แก่รัฐบาลบรูไนเนื่องในโอกาสบรูไนได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1984  โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเสด็จฯ เปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988  ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนบรูไนในยุคโบราณ ผ่านหมู่บ้านน้ำแบบดั้งเดิม ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง กลางศตวรรษที่ 20 มีการจัดแสดงเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมของหมู่บ้านน้ำ เกี่ยวกับงานหัตถกรรม อุตสาหกรรมภายในหมู่บ้าน การประกอบเรือ การมุงหลังคา การทำเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง และการทอผ้า  และเทคโนโลยีดั้งเดิมของชนเผ่าชาติพันธุ์ที่พำนักอาศัยอยู่บนบก โดยมีการจัดแสดงแบบจำลองบ้านของชนเผ่าชาติพันธุ์เคอดายัน ตูซุน และมูรุท และกระท่อมของเผ่าปูนาน การทำอาหาร และงานหัตถกรรมต่างๆ  « ย้อนกลับ