ยุวทูตความดีแห่งปี 2562

  พีรวัส   ภักดียนต์เจริญ

เด็กชาย พีรวัส ภักดียนต์เจริญ

ชื่อเล่น ไผ่ตง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย

ตามคำพ่อสอน

ผมจะนำหลักความมีเหตุมีผล ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ โดยการคิดไตร่ตรองก่อนที่จะลงมือทำ มีการตรวจสอบความพร้อมของตนเองและวางแผนสิ่งที่จะทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และคิดพิจารณาเหตุผลประกอบว่าทำไมถึงทำเช่นนั้น เช่น การเลือกซื้อของที่อยากได้ ผมจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้สิ่งของเหล่านั้นในชีวิตประจำวันว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด สิ่งของนั้นสามารถทำประโยชน์อะไรได้บ้าง ทำให้เรารู้จักประมาณตน


ยุวทูตความดี

ผมจะเริ่มทำความดีโดยเริ่มที่ตนเองก่อน โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น แนะนำส่งเสริมให้ผู้อื่นทำความดี มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว เด็กในปัจจุบันคืออนาคตของประเทศชาติในวันข้างหน้า ดังนั้นผมจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมโดยเริ่มจากตัวเองก่อน


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

ในการเยือนบรูไน ผมได้เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การต้อนรับผู้มาเยือน จะกล่าวว่า “ซาลามัต ดาตัง” (Salamat Datang) กล่าวสวัสดีตอนเช้า ใช้คำว่า“เซอลามัตปากี” (Selamat Pagi) สวัสดีตอนบ่าย ใช้คำว่า “เซอลามัตเปอตัง” (Selamat Petang) และ สวัสดีตอนกลางคืนใช้คำว่า “เซอลามัต มารัม” (Selamat Malam) และการกล่าวทักทายว่า “สบายดีไหม” ด้วยการกล่าวว่า “อาปา กาบา” (Apa Khabar) โดยการทักทายชาวบรูไนนั้น ต้องทำการสัมผัสมือด้วยขวา ส่วนมือซ้ายไขว้หลัง และโค้งตัวเล็กน้อย หลังจากปล่อยมือแล้วให้นำมือมาแตะบริเวณหัวใจ เพื่อเป็นการให้เกียรติ และกล่าว “ขอบคุณ” ด้วยการกล่าวว่า “เตอรีมา กาซิฮ์ (Terima Kasih) นั่นเอง ซึ่งก็ได้มีข้อห้ามว่าห้าผู้หญิงยื่นมือให้ผู้ชายจับหรือถูกแตะต้อง โดยผู้ชายนั้นไม่ใช่บุคคลในครอบครัว และสิ่งที่ผมสังเกตเห็นอีกอย่างคือการเรียกชื่อของคนบรูไน กล่าวคือ หากเรียกผู้ที่เคยไปพิธีฮัจญ์ จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า “ฮัจญี” (Haji) สำหรับผู้ชาย หรือ“ฮัจญะฮ์”(Hajah) สำหรับผู้หญิง และการเรียกบุคคลที่ทำคุณงามความดีสร้างประโยชน์ ให้แก่สังคม หรือทำหน้าที่สำคัญๆ จะมีชื่อบรรดาศักดิ์นำหน้าว่า เปฮิน (Pehin) หรือดาโต๊ะ(Dato) สำหรับผู้ชาย และดาติน (Datin) สำหรับผู้หญิง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสุลต่าน« ย้อนกลับ