Skip to main content
สัญญาคนดี

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสแนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย รวมไปถึงการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ การบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกาภิวัฒน์

สัญญาคนดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ อันจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ

สัญญาคนดี

ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ภาพที่คนไทยเห็นอยู่ประจำคือ พ่อหลวงของแผ่นดินทรงงานหนักเพื่อประเทศไทย เพื่อประชาชนมาตลอด ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจต่างๆ หลายประการ เช่น ด้านศาสนา ด้านความมั่นคงภายในประเทศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

สัญญาคนดี

พ่อหลวงทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทย ไม่ว่าจะลำบากเพียงไหน จะเป็นสถานที่ทุรกันดารเพียงใด มีความอันตรายแค่ไหน แต่หากเป็นประชาชนของท่าน พระองค์ท่านทรงยอมเหนื่อย

สัญญาคนดี

ตอนเด็กๆ หนูมักสงสัยเสมอว่า ทำไมทุกบ้านในชุมชนของหนู จะเคารพสักการะรูปพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งอย่างเทิดทูนบูชา เมื่อหนูโตขึ้น หนูทราบแล้วว่ารูปที่เคารพรักของคนไทยนั่นคือ

keyboard_arrow_up