Skip to main content
ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม การที่หนูได้เป็นยุวทูตความดี ทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ได้รู้หลักคำสอนของพ่อหลวง รู้จักการช่วยเหลือ และรู้รักสามัคคี หนูตั้งมั่นว่า หนูจะนำความรู้ที่ได้จากการเป็นยุวทูตความดี และประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับส่งต่อให้กับผู้อื่น เพื่อปลูกฝังความดีให้กับเยาวชน ซึ่งจะได้พัฒนาประเทศสืบไป เด็กหญิงกรกนก บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ จะทำความดีสู่ผู้อื่น กตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินไทย รู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิงจิดาภา เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ หนูจะเป็นเด็กดีของสังคมและประเทศชาติ  กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ซื่อสัตย์ ทำอาชีพสุจริต  นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  สำคัญที่สุดคือ ตั้งใจเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อหน้าที่การงานที่ตนเองฝันไว้ เด็กหญิงณัฐกมล คงทันดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ให้สมกับการที่ได้เป็นยุวทูตความดี จะมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมาย ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ พยายามทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวงตลอดไป เด็กหญิงอนัญญา เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ยุวทูตความดีคือเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ทำความดีเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเอง และซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ให้ประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงได้ด้วยคนในชาติที่มีคุณธรรมกตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ที่สำคัญที่สุดคือ การตั่งมั่นอยู่ในความดี […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีสู่คนรอบข้าง กตัญญูและไม่คดโกงต่อประเทศชาติ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และรักษาธรรมชาติ เด็กหญิง กานต์ชนิต นิลพันธุ์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และปฏิบัติตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ อยู่อย่างพอเพียง และพออยู่พอกิน เด็กหญิง ชนัดดา ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยุวทูตความดีจะต้องทำตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีต่อผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ ทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิง ธนภร เล่นวารี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่ดีทั้งการคิด การพูด และการกระทำ จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออกและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เด็กหญิง ธามธิดา วารีสมานคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี เป็นยุวทูตที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้สมกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี รวมถึงรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และจะตอบแทนคุณแผ่นดินโดยการเจริญรอยตามคำสอนของพ่อหลวงตลอดไป เด็กหญิงโซเฟีย บือซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมุ่งทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นยุวทูตความดี ซึ่งผมขอสัญญาว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้เพื่อน ๆ และรุ่นน้องในโรงเรียนได้รับรู้ เด็กชายวรัชญ์ วัฒนานิกร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จ. ปัตตานี ผมรู้สึกภาคภูมิใจในการได้รับเลือกให้เป็นยุวทูตความดี ผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ให้ไปในทิศทางที่ดีและจะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ผมจะเป็นแบบอย่างของเด็กที่ดี คิดดี ทำดี รู้จักสัมมาคารวะ และพร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เด็กชายวรโชติ ทวีกิจเจริญชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2561

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การเป็นยุวทูตความดีคือเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ไม่คดโกงประเทศชาติ จะทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ และตั้งมั่นที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างไทยและต่างชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เด็กหญิงเบญญาภา ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม หนูตั้งมั่นที่จะเป็นยุวทูตความดี ที่มีความรับผิดชอบ มีความสามารถ และสื่อสารในภาษาสากลได้ เพื่อจะพัฒนาความสามารถด้านอื่นๆ ของตนเอง และพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เด็กหญิงชนิกานต์ ผุยพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ ดูแลสังคมให้สงบสุข และพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืน เด็กหญิงญาดา จุฑาพันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี หนูจะเป็นยุวทูตความดี ช่วยเหลือคนที่ลำบาก ตั้งใจในสิ่งที่ทำและทำให้ดีที่สุด จะมุ่งมั่นตามความฝัน ถ้าเรามีความฝันและลงมือทำตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ ความสำเร็จนั้นก็จะมาหาเราเอง เด็กหญิงนิจจารีย์ ดุสิตสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ เป็นคนดี มีคุณธรรม พูดและคิดในสิ่งที่ดี เก่งในการคิด และกล้าแสดงออก เด็กหญิงรวินท์นิภา วนะภูติ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2561

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน การตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนูนั้น คือ การเป็นคนดี มีน้ำใจ และต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี เพื่อนำไปปฏิบัติต่อยอด และเผยแพร่ขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน ให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด เด็กหญิงณัฐธยาน์ มุงคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี การเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ มุ่งมั่นเป็นคนดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่นยามผู้อื่นลำบาก และมีความสามัคคีกับผู้อื่น เด็กหญิงปารวตี คำลือฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม หนูเป็นยุวทูตที่เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี คิดถึงผู้อื่นก่อนตนเองเสมอ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปฏิบัติแต่ความดี เป็นคนดีของประเทศชาติ เด็กหญิงวิมลสิริ นามสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี หนูจะเป็นคนดี มีความพากเพียรไขว่คว้าความรู้ให้ตัวเอง จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน คิดแต่สิ่งดีๆ และปฏิบัติแต่สิ่งดีๆ มีความปรองดอง สามัคคีกับคนอื่นๆ เด็กหญิงชุติกาญจน์ โยวสี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์ หนูจะคิดดี ทำดี พูดดี เพราะการคิดดี ทำดี พูดดี เป็นต้นแบบของความดี เพื่อนำความดีนี้ไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2561

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หนูจะเป็นต้นแบบเยาวชนคนดี ที่รอบรู้ รักสามัคคี มีศักยภาพในการนำพาสังคม มีความภาคภูมิใจในการเป็นเยาวชนคนดีของประเทศไทย จะนำความรู้ที่ได้รับทั้งหมดไปถ่ายทอดให้ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนได้ปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจ เด็กหญิงดวงกมล สิงคิบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี หนูจะตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดี ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามเดือดร้อน ไม่เห็นแก่ตัว มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย เด็กหญิงนพวรรณ จิตต์สมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น มีความสามัคคี และหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ หนูตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้จักพึ่งพาตนเอง ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และจะนำความรู้ที่ได้รับไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ เด็กหญิงพรรณปพร พรมชู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ การเป็นยุวทูตความดีต้องมีคุณธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนรอบข้าง ชี้นำในสิ่งที่ดี และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เด็กหญิงพรณภา สีสุข โรงเรียนวัดเขาใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่มีความสามารถ มีความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ กล้าแสดงออก พร้อมทั้งทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง และจะนำพาชาติของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เด็กหญิงวริศรา สิงห์ทอง โรงเรียนประเสริฐอิสลาม […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2561

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หนูตั้งมั่นว่าจะเป็นยุวทูตความดี ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา จะเป็นคนมีสมาธิและความสามารถในการเข้าสังคม รวมไปถึงการให้ความสำคัญในจุดเล็กๆ หรือในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น เด็กหญิงโซเฟีย บือซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หนูตั้งมั่นที่จะเป็นยุวทูตความดี โดยการตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนดี ที่มุ่งเน้นทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง จะเป็นคนมีระเบียบวินัย ด้วยการปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคม ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ เด็กหญิงวรัญญา ทองสิน โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การเป็นยุวทูตความดีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต้องมีความตั้งใจ ต้องทำความดีเพื่อสังคม ยึดหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิต พระองค์ท่านทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนทั้งประเทศมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นผมจะตั้งใจทำความดีเพื่อสังคมตามรอยท่านเช่นกัน เด็กชายธีปัณ ทองนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี หนูจะทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามเดือดร้อน ไม่เห็นแก่ตัว มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับ เมื่อทำผิดก็ต้องยอมรับผิด และหนูจะขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอย่างไม่หยุดนิ่ง เด็กหญิงลภัสรดา สุรเกียรติชัย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร รู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง รู้จักเข้าใจผู้อื่น […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2561

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การเป็นยุวทูตความดี จะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความกล้าแสดงออก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพราะยุวทูตความดี เป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาผู้คนให้เป็นคนดี หนูตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดี เพื่อที่จะได้ทำความดีให้แก่สังคม และประเทศชาติ เด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่มีน้ำใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดว่าร้ายผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ และครูบาอาจารย์ มีมารยาท มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เด็กหญิงชลธิรา แปงสี โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่เป็นต้นแบบของเยาวชนคนที่มีน้ำใจ มีเมตตา มีจิตอาสา ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ มีความเพียร มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความประหยัด อดออม และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่า เด็กหญิงฐิติรัตน์ วัฒนะกุณพันธ์ โรงเรียนวรนคร จังหวัดน่าน การเป็นยุวทูตความดีนั้นมันไม่ง่าย เพราะแต่ละโรงเรียน แต่ละจังหวัด ก็มีคนอีกหลายพันคนที่มีสิทธิ์เหมือนเราที่จะได้เป็นยุวทูตความดีเช่นกัน […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2561

คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา หนูจะตั้งใจทำหน้าที่เป็นยุวทูตความดีให้ดีที่สุด คือ หมั่นทำความดี ใช้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้าน เด็กหญิงสุรตา วานิช โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จังหวัดมหาสารคาม การเป็นยุวทูตความดี คือการมีสติปัญญาดี เข้าใจพูด เข้าใจฟัง กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีจิตสาธารณะ ไม่พูดจาเสียดสีผู้อื่น และหนูมีความตั้งมั่นที่จะเป็นยุวทูตความดี อยากเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่น อยากทำให้ประเทศอื่น ได้รู้จักเราในทางที่ดี ชื่นชมและภาคภูมิใจในประเทศ เด็กหญิงปัทมพร สุพร โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร การเป็นยุวทูตความดีนั้น ถือเป็นการเป็นตัวแทนแห่งความดี หนูจะไม่พูดปด รู้จักคิดก่อนพูดและพูดในสิ่งที่มีสาระ นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจอ และไม่หวั่นไหวต่อสิ่งไม่ดีที่เข้ามาหาเรา เด็กหญิงจิรัชยา จันทร์ดุ้ง โรงเรียนวัดบ้านฉาง จังหวัดระยอง ยุวทูตความดี จะต้องมีความอดทนไม่ย่อท้อ ขยัน มีความพากเพียร และต้องมีน้ำใจ หนูเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง และถ้าบางสิ่งบางอย่างทำได้ไม่ดี ก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุด เด็กหญิงพรรวินท์ จ่าหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2561

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีในทุกๆ เรื่องที่ผมสามารถทำได้ จะสานต่อโครงการยุวทูตความดีให้กับน้องๆ ในโรงเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี จะได้มียุวทูตความดีรุ่นต่อๆ ไป และจะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเยาวชนต่างชาติ เหมือนเช่นผมที่ได้รับโอกาสนั้น ต่อไป เด็กชายภูริต จิตปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ผมจะตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนดี ช่วยเหลือส่วนรวม รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง กตัญญูกตเวที ตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน เจริญรอยตามคำสอนพ่อ เด็กชายเหวินฟง ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี หนูรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นยุวทูตความดี ซึ่งทำให้หนูได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมาย หนูขอสัญญาว่าหนูจะปฏิบัติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เมื่อคิดจะทำ จะพูดสิ่งใดก็ตาม จะคิดถึงบุคคลรอบข้างเสมอ จะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี จะได้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย จะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและจะทดแทนคุณประเทศชาติ เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ พลภมรเสนวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หนูมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นยุวทูตความดี หนูจะเป็นต้นกล้าความดีมีคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทำดี พูดดีทั้งกายและจิตใจ มีศักยภาพพร้อมในการทำสิ่งดีต่างๆ เพื่อเป็นเยาวชนไทย รุ่นใหม่ที่พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และสงบสุขยิ่งๆ ขึ้นไป เด็กหญิงแพรวา […]

keyboard_arrow_up