Skip to main content

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ปี 2564

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
ประธานก่อตั้ง

นายธานี ทองภักดี
ประธานกรรมการ

นายอัมพร พินะสา
รองประธานกรรมการ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ

นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร
กรรมการ

นายดนุชา สินธวานนท์
กรรมการ

นายอภิชาติ ชินวรรโณ
กรรมการ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
กรรมการ

นายธนา เวสโกสิทธิ์
กรรมการ

นายภาสกร ศิริยะพันธุ์
กรรมการ

นายธานี แสงรัตน์
กรรมการ

นางสาวอุศณา พีรานนท์
กรรมการ

นายโสรัจ สุขถาวร
กรรมการและเหรัญญิก

นางชลธี จันทร์รัชชกูล
กรรมการและเลขานุการ

keyboard_arrow_up