Skip to main content

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

ปี 2563

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)

ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563 เป็นการได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนนอกเครือข่ายมูลนิธิฯ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 11 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ดำเนินโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคเหนือและภาคใต้)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 11 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ดำเนินโครงการ ยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563 เป็นการได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนนอกเครือข่ายมูลนิธิฯ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19

มูลนิธิยุวทูตความดี ได้ดำเนินโครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 ด้วยการจัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ มอบให้กับนักเรียนยากจนที่ขาดโอกาสเข้าถึงแนวการเรียนการสอนที่ผ่านสื่อทันสมัยหลายรูปแบบได้ และขาดเครื่องอุปโภคที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน

ยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด เพื่อร่วมแรงร่วมใจทำดีสู่สังคม ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

ยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สู้ภัยโควิด 19

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 โดยร่วมมือกับโรงเรียน ในเครือข่ายมูลนิธิฯ จำนวน 12 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2563

keyboard_arrow_up