Skip to main content

โครงการพิเศษ

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนภาคีเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ในเดือนมกราคม 2567 มูลนิธิยุวทูตความดี ได้ให้การช่วยเหลือสนุบสนุนนักเรียนในโรงเรียนภาคีเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามปกติของนักเรียน ประสบกับการขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน 

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

กิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

กรมสารนิเทศ ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเผยแพร่ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่าย เข้าร่วมโครงการฯ 45 โรงเรียน โดยโรงเรียนนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)  โรงเรียนละ 4 คน และครูผู้สอนศิลปะ 1 คน รวมจำนวน 223 คน จาก 45 โรงเรียน ใน 40 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ […]

สีสันแห่งแอฟริกา ปี 2566

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาและการตอบปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา  ในงาน The Colours of Africa 2023 ด้วยการจัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาสำหรับเยาวชน ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายหยาง ซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระ

คณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำคณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2566 จาก ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ             ในโอกาสนี้ รอง นรม. และ รมว.กต. ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ที่ได้ดำเนินโครงการยุวทูตความดีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างในการทำความดีโดยเฉพาะด้านจิตอาสาของนักเรียน ขอให้นำความดีที่ทำไปเผยแพร่สู่เยาวชนคนอื่น ๆ และให้สร้างเครือข่ายในการทำความดีให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และขอให้ยุวทูตฯ หมั่นศึกษาหาความรู้ มีวินัย มีวิสัยทัศน์ที่ดี เพราะประเทศชาติต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของชาติสืบไป

APEC กับยุวทูตความดี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำตัวแทน คณะนักเรียนและครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular-Green Economy Modle : BCG) และรับมอบชั้นหนังสือจากกระดาษรีไซเคิล โครงการ Recycling  for Kids จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ในงานการประชุมเอเปค 2022 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ให้เพื่อนเยาวชนศรีลังกา

มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของเยาวชนนักเรียนที่ต้องเผชิญในสถานการณ์ดังกล่าว มูลนิธิยุวทูตความดี จึงจัดทำ โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ให้เพื่อนเยาวชนศรีลังกา ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565  โดยได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 400,000 บาท

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 7 การทหาร

ประเทศใดทวีปแอฟริกาที่ประเทศไทยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพล่าสุด ก. นามิเบีย ข. เอธิโอเปีย ค. เซาท์ซูดาน ง. เซียร์ราลีโอน เฉลยคำตอบ ค. เซาท์ซูดาน กองกำลังเฉพาะภารกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์เข้าไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ (Peace Keeping) ที่ประเทศใด ก. ซูดาน ข. รวันดา ค. จิบูตี ง. ไลบีเรีย เฉลยคำตอบ ก. ซูดาน เมื่อปี 2553 กองทัพเรือไทยส่งหมู่เรือราชนาวีเข้าร่วมปฏิบัติการปราบโจรสลัดที่ประเทศใด ก. คอโมโรส ข. โซมาเลีย ค. มอริเซียส ง. แทนซาเนีย เฉลยคำตอบ ข. โซมาเลีย ปัจจุบันไทยได้ส่งกองกำลังทหารชางจำนวยกี่นาย เข้าร่วมภารกิจ UNMISS ในเซาท์ซูดาน ก. 115 นาย ข. 215 นาย ค. 273 […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 6 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาที่ตั้งอยูในประเทศไทยมีกี่สถานทูต ก. 5 แห่ง ข. 6 แห่ง ค. 7 แห่ง ง. 8 แห่ง เฉลยคำตอบ ค. 7 แห่ง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำแอฟริกาไม่ได้ตั้งอยู่ที่ใด ก. แอฟริกาใต้ ข. เคนยา ค. เซเนกัล ง. เอธิโอเปีย เฉลยคำตอบ ง. เอธิโอเปีย สถานเอกอัครราชทูตไทยในแอฟริกาที่เพิ่งเปิดทำการล่าสุดตั้งอยู่ที่ใด ก. โมซัมบิก ข. กานา ค. มาลี ง. แกมเบีย เฉลยคำตอบ ก. โมซัมบิ

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 5 องค์กรระหว่างประเทศ

สำนักงานใหญของสหภาพแอฟริกาตั้งอยู่ที่ใด ก. เคนยา ข. เบลเยี่ยม ค. เอธิโอเปีย ง. สวิตเซอร์แลนด์ เฉลยคำตอบ ค. เอธิโอเปีย ประเทศใดดำรงตำแหน่งประธาน (Chair) สหภาพแอฟริกาในปัจจุบัน (Afican Union) ก. อียิปต์ ข. มาลี ค. แอฟริกาใต้ ง. โมซัมบิก เฉลยคำตอบ ก. อียิปต์ ใบปาล์มในสัญลักษณ์สหภาพแอฟริกาหมายถึงอะไร ก. ความกล้าหาญ ข. ความสงบสุข ค. ความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อกัน ง. ความก้าวหน้า เฉลยคำตอบ ข. ความสงบสุข ความหวังและความปรารถนาหมายถึงสัญลักษณ์ใดในสหภาพแอฟริกา ก. วงกลมเขียว ข. วงกลมสีทอง ค. วงกลมสีแดง ง. วงกลมน้ำเงิน เฉลยคำตอบ ก. วงกลมเขียว วงกลมสีทองในสัญลักษณ์สหภาพแอฟริกาหมายถึงอะไร ก. มิตรภาพและความร่วมมือ […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 4 ประชากร

ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีประชากรมากที่สุด ก. ไนจีเรีย ข. แอฟริกา ค. เคนยา ง. เอธิโอเปีย เฉลยคำตอบ ก. ไนจีเรีย ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด ก. ไนจีเรีย ข. อียิปต์ ค. ลิเบีย ง.ซูดาน เฉลยคำตอบ ข. อียิปต์ ชนเผ่าใดไม่ได้อยู่ในทวีปแอฟริกา ก. ซูลู ข. ปิกมี ค. เมารี ง. ตุ๊ดซี่ เฉลยคำตอบ ค. เมารี ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีนักศึกษาไทยศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุด ก. แอฟริกาใต้ ข. โมร็อกโก ค. ซูดาน ง. อียิปต์ เฉลยคำตอบ ง. อียิปต์

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ทางการทูต พระราชวงศ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนกรุงอันตานานาริโวเป็นเมืองหลวงของประเทศใด (เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560) ก. แอฟริกาใต้ ข. แองโกลา ค. กานา ง. มาดากัสการ์ เฉลยคำตอบ ง. มาดากัสการ์ ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ ก. กานา กาบอง ข. ซูดาน โซมาเลีย ค. เอธิโอเปีย นามิเบีย ง. เลโซโท เอสวาตินี เฉลยคำตอบ ง. เลโซโท เอสวาตินี ประเทศใดที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยยาวนานที่สุด ก. อียิปต์ ข. แอฟริกา ค. เลโซโท ง. เบนิน เฉลยคำตอบ ก. อียิปต์ ในปี 2562 ไทยดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับโมซัมบิกครบรอบกี่ปี ก. […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 2 ประวัติศาสตร์ ประเทศ เมือง และสถานที่

กษัตริย์แอฟริกาคนใดที่นักประวัติศาสตร์ยกย่องให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตลอดกาล ก. พระเจ้าอโศกมหาราช ข. พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ค. นโปเลียน โบนาปาร์ต ง. จักรพรรดิมานซา มุสซ่า เฉลยคำตอบ ง. จักรพรรดิมานซา มุสซ่า ข้อใดเป็นเมืองหลวงของประเทศโมซัมบิก ก. วิกตอเรีย ข. มาปูโต ค. นิวยอร์ก ง. ย่างกุ้ง เฉลยคำตอบ ข. มาปูโต แทนซาเนียย้านยเมืองหลวงจากเมืองดาร์เอสซาลามไปยังที่ใด ก. กรุงจาร์กาตา ข. กรุงพริทอเรีย ค. กรุงโดดามา ง. กรุงฮานอย เฉลยคำตอบ ค. กรุงโดดามา ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีพีระมิดมากที่สุด ก. ซูดาน ข. อียิปต์ ค. โมร็อกโก ง. ชาด เฉลยคำตอบ ก. ซูดาน ประเทศใดได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนสีรุ้ง” ก. […]

keyboard_arrow_up