Skip to main content

เมืองสุขยั่งยืน

ปี 2566

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วามดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2566 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 โดยมี รองอธิบดีมารีนี สุวรรณโมลี รองอธิบดีกรมยุโรป ร่วมกับ นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายอภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ  นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

นที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2566 โดยมีรองปลัดบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดตรัง

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ที่โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ร่วมกับ นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ผอ.จันทร์ทิพาฯ ได้กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่เด็กนักเรียนมีความตื่นรู้และสนใจนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน  ที่มูลนิธิยุวทูตความดีนำมาจัดแสดงทั้ง 10 ฐาน ที่ทำให้รู้ถึงมรดกแห่งภูมิปัญญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมอบให้กับประชาชนชาวไทย การปฏิบัติเรื่องจิตอาสาตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 มีว่าอย่างไรบ้าง และได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้ใส่ใจในการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนมากเพียงใด นอกจากนั้นความรู้ในแต่ละฐาน เด็กๆ ยังสามารถนำไปประมวล ปฏิบัติทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนสืบไปด้วย และเชื่อว่าแนวคิดในเรื่องหลักธรรมหรือคติธรรม เด็กๆ จะได้ประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ ปรับปรุง พัฒนาตนเองด้วย นายภูวนัฐฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวชื่นชมโครงการรณรงค์ฯ เมืองสุขยั่งยืน ว่าเป็นโครงการที่ดี ที่ได้จัดให้นักเรียนในจังหวัดตรังได้หมุนเวียนกันมาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นแบบอย่างของการเรียนรู้  ที่ทันสมัย ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในเรียนและสังคมได้ ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ […]

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566 โดยมีนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ อธิบดีอสิฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน ที่มูลนิธิยุวทูตความดีได้นำมาตั้งแสดง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง ได้เห็นเด็กๆ จังหวัดพัทลุง มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม นับเป็นส่วนสนับสนุนให้เยาวชนไทยในการพัฒนาตน ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน และเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต นายก้องสกุลฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าว ขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ ในจังหวัดพัทลุง โดยการคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลพัทลุงเป็นโรงเรียนหลักในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีความพร้อมที่จะขยายแนวคิดการดำเนินโครงการในโรงเรียนเครือข่าย นับเป็นการเสริมสร้างมิติการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นของทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายยุวทูตความดี  ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ครอบครัวสุขสันต์ สังคมสุขใจ  ครอบครัวที่มีความรัก ความห่วงใย รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเกรงใจกันรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และช่วยกันแก้ไขปัญหาในบ้านด้วยจริงใจ […]

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ ร่วมกับนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 โดยมีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองเลขาธิการสุนทรฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ขอชื่นชมนักเรียนโรงเรียนพญาไทและโรงเรียนภาคีเครือข่าย ที่มีความสนใจในการเรียนรู้และจดบันทึกความรู้ ที่ได้รับอย่างตั้งใจ คุณครูก็ได้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มกำลัง เชื่อว่านิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองสุขยั่งยืน จะทำให้นักเรียนได้น้อมนำแนวคิดแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาตนเองให้ฉลาดรู้ ฉลาดคิด มีเหตุมีผล เพื่อเป็นพลังเยาวชนคนดีที่มีคุณธรรม คุณภาพ ต่อไปในอนาคต  ฐานที่นักเรียนประทับใจ คือฐานหลักธรรมนำชีวิต ที่ทุกคนต่างเชื่อมั่นในคุณงามความดีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนา ซึ่งทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี และมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยยุวทูตฯ โรงเรียนพญาไท จะน้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน คือ อดทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบ และให้อภัยกับคนที่ทำให้เรามีความทุกข์และเสียใจ ซึ่งคำสอนของทุกศาสนาจะเป็นพลังสำคัญในชีวิตที่เป็นเหมือนแสงสว่างกลางใจคน อันจะนำไปสู่สันติสุข และสันติภาพในสังคม โรงเรียนพญาไท ตั้งอยู่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนนำร่องของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2542  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี […]

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2566 (ภาคกิจกรรม)

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 2566 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นพลังคนดี ยึดมั่นในพลังคุณธรรมและพลังความรู้ เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  พร้อมน้อมนำมาปฏิบัติ ผ่านนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน ที่นำมาตั้งแสดง มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้น้อมนำแนวคิดแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมนำมาพัฒนาตนให้ฉลาดคิด ฉลาดรู้ มีเหตุมีผล รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบจะนำพาเยาวชนไทยให้รู้รักเมืองไทย พร้อมก้าวทันโลก ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง ด้วยความคิดกว้าง มองไกล เข้าใจไทย เข้าใจโลก เมืองสุขยั่งยืน คือ เมืองที่ผู้พักอาศัยมีความสุข คือ อยู่ดี มีกิน มีใช้ มีแบ่งปัน มีความรู้ มีวิธีที่จะรักษาความสุข ให้อยู่ไปนาน ๆ อยู่อย่างยั่งยืน ภายในเมืองมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้มากมาย ทั้งแนวคิด คิดอย่างไรที่จะทำให้อยู่ดี แนวทางปฏิบัติทำอย่างไร จะมีสุข และวิธีไหน ที่จะทำให้ความสุขนั้น มั่นคง ยั่งยืน เมืองที่ทุกคนมีความสุขร่วมกัน ในสังคมที่มีคุณภาพ เต็มไปด้วยความรัก การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยสามัคคีปรองดอง ร่วมกันพัฒนาครอบครัว […]

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 2566

ผ.) ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 2566 ภายใต้แนวคิด เยาวชนคนดี นำไทยสู่วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน “คิดกว้าง มองไกล เข้าใจไทย เข้าใจโลก” โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2566 มีเส้นทางการเรียนรู้ ครอบคลุม 13 โรงเรียนใน 13 จังหวัด 

keyboard_arrow_up