Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

10 - 11 สิงหาคม 2566
ผู้เข้าชม 237

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

นายภาสกรฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน จะทำให้เยาวชนได้น้อมนำแนวคิดแนวปฏิบัติ มาพัฒนาตนให้ฉลาดคิด ฉลาดรู้ มีเหตุ มีผล รู้รักเมืองไทย พร้อมก้าวทันโลก ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นการสรรค์สร้างคุณประโยชน์ในเชิงการศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ความรอบรู้ให้เยาวชน เพื่อเป็นพลังเยาวชนที่มีคุณธรรม คุณภาพ ต่อไปในอนาคต

นางพาตีเมาะฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวแสดงความดีใจและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศความดี สร้างความดีต่อกัน และร่วมกันสะสมความดีงาม ขยายไปสู่ชุมชน สังคม นำพาการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน

ฐานที่นักเรียนประทับใจ คือ ฐานหลักธรรมนำชีวิต ทุกคนต่างเชื่อมั่นในคุณงามความดีของหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา ถ้าเยาวชนทุกคนมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและหมั่นศึกษาหาความรู้ ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องแห่งศาสนาตน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศาสนาเป็นพลังสำคัญเป็นดั่งแสงสว่างกลางใจทุกคน อันจะนำพาไปสู่สันติสุขและสันติภาพในสังคม ทุกคนสามารถนำความรู้เรื่องหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ได้ คือ

1. การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน สามารถนำความรู้เรื่องหลักธรรมไปใช้ในทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้

2. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เมื่อเข้าใจในหลักธรรมส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี เมื่อสุขภาพภายในดี สุขภาพภายนอก หรือสุขภาพกาย ย่อมดีส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี

3. การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ รู้และเข้าใจหน้าที่ของตน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมอย่างมีศักยภาพในชุมชน

4. การแก้ไขปัญหา สามารถนำความรู้มารับมือกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงที่แก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและทำให้สังคมดีขึ้น เมื่อมีความรู้เรื่องหลักธรรมสามารถนำไปไปพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา แสวงหาค่าและความหมายในชีวิตประจำวัน การมีหลักธรรมได้สร้างความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นความสุข ความพึงพอใจ และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน และการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ

โรงเรียนบ้านอนุบาลปัตตานี ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ปี 2542 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรม ร่วมปลูกจิตสำนึก ด้วยการเข้าค่ายอบรมสามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลาค่ายอบรมรักษ์โลก – รักแผ่นดิน และค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ฝึกจิตอาสา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพ และกองกลางยังชีพ และพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศมาเลเซีย อินเดีย  เวียดนาม ฟิลิปปินส์ คูเวต และบรูไน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 1,783 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมจำนวน 8 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,938 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ

2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 

3. โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี

4. โรงเรียนบ้านกอแลบีและ

5. โรงเรียนบ้านกือยา

6. โรงเรียนบ้านจะรังบองอ

7. โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกุจ)

8. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม)

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up