Skip to main content

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

ปี 2561

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเมืองหลวงคือ มะนิลา โดยมี 3 เกาะหลัก คือ ลูซอน (Luzon) ที่อยู่ทางเหนือ วิซายัส (Visa yas) ทางตอนกลาง และ เกาะมินดาเนา (Mindanao) อยู่ทางใต้ ซึ่งในประเทศมีเกาะในประเทศประมาณ 7,641 เกาะ โดยมีภาษาหลัก คือ ภาษาตากาล็อกและอังกฤษ และเนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน ทำให้การนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติ และเคยเป็นอาณานิคมของอเมริกา จึงทำให้ฟิลิปปินส์มีการปกครองแบบประชาธิปไตย และประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ จึงทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง และยังมีการประทุของภูเขาไฟอยู่ เด็กหญิงกานต์สิรี เนื่องแสง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี Casa Manila  เป็นตึกแถวทรงโบราณคลาสสิกที่จำลองมาจากบ้านผู้ดีมีฐานะในยุคอาณานิคมสเปนตัวตึกสร้างด้วยหินภูเขาไฟและต่อเติมชั้นบนด้วยโครงสร้างไม้  ส่วนแรกจะเป็นส่วนของ Courtyard ลานกลางบ้าน ตรงกลางจะเป็นน้ำพุขนาดย่อม มีพันธุ์ไม้สีเขียวประดับตามจุดต่าง ๆ ภายในบ้านจะมี 3 ชั้น แต่ละชั้นจะจัดเป็นห้องต่าง ๆ ที่จำลองวิถีชีวิตผู้ดีในสมัยก่อน มีทั้งห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร […]

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มณฑลยูนนาน มีเมืองเอก คือ นครคุนหมิง มีพื้นที่ 394,000 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศจีน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 44,150,000 คน จัดเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดของจีน โดยมีมากถึง 26 ชนชาติ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของมณฑลเป็นชาวฮั่น และมีชนกลุ่มน้อยอีก 25 ชนชาติ เช่น จ้วง (Zhuang) ฮุย (Hui) แม้ว (Miao) ทิเบต (Zang)  เย้า (Yao) ไป๋ (Bai) ว้า (Wa) นาซี (Naxi) ตูหลง (Dulong) ลีซู (Lisu) ปูลาง (Bulang) เป็นต้น อีกทั้งมณฑลยูนนานมีสภาพภูมิอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15 -18 องศาเซลเซียส ซึ่งตอนที่ผมไปเยือนอากาศก็อยู่ที่ 6 -13 องศา […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พระธาตุหลวงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวลาวมายาวนานกว่า 2,000 ปี ตามตำนานระบุว่าสร้างขึ้นในคราวเดียวกับการสร้างนครหลวงเวียงจันทน์ ช่วงพุทธศักราชที่ 238 ในสมัยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ โปรดฯ ให้สร้างพระธาตุหลวงโดยก่อเป็นอุโมงค์หินคร่อมพระบรมธาตุไว้ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายราชธานีมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ 6 ปี ในพ.ศ. 2109 ได้โปรดฯ ให้สร้างองค์พระธาตุหลวงองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เก่า โดยรูปทรงของพระธาตุมีลักษณะเป็นดอกบัวเหลี่ยม ในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนกระดูกสะโพกของพระพุทธเจ้า และตั้งแต่พ.ศ. 2534 รัฐบาลลาวได้ใช้ภาพพระธาตุหลวงประดับไว้ตรงกลางตราแผ่นดิน เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ น้อยติ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร จังหวัดสมุทรสาคร วัดเชียงทอง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2101 – 2103 ในสมัยของพระไชยเชษฐาธิราช เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างและล้านนาผสมผสานกัน การเข้าชมวัดมี 3 จุด คือ หอไหว้ วิหาร และพระอุโบสถ (ภาษาลาวเรียกว่า สิม) เป็นพระอุโบสถหลังไม่ใหญ่โตมาก มีหลังคาแอ่นโค้ง ลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น กล่าวกันว่านี่คือ ศิลปะแห่งหลวงพระบาง ส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่า ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง อุโมงค์กู่จีเป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อมต่อกันของหมู่บ้านในเขตกู๋จีมีความยาวถึง 250 กิโลเมตร เริ่มขุดตั้งแต่ปี 1948 เป็นอุโมงค์แคบ ๆ มีความลึก 3 ระดับ ตั้งแต่ 3 เมตร ไปจนถึง 10 เมตร อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หลบภัย และเพื่อจู่โจมศัตรู ในช่วงสงครามกับสหรัฐอเมริกา เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเชิด โรงเรียนวัดลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชวังโบราณ หรือนครจักรพรรดิ มีชื่อเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า พระราชวังด่ายโหน่ย สร้างขึ้นเมื่อปี 1802-1945 ซึ่งมีพื้นที่ถึง 52 เฮกเตอร์ ชั้นแรกเป็นกำแพงชั้นนอก ชั้นที่สองสามารถเดินผ่านทะลุไปยังห้องโถงได้ ส่วนกำแพงชั้นที่สามเป็นกำแพงต้องห้าม ห้ามคนนอกเข้าเพราะเป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิ มเหสี พระธิดา พระโอรส นางสนม รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของพระราชวังเหลือแค่ 30% จากทั้งหมด เพราะโดนทำลาย โดนผลกระทบจากสงคราม เช่น การทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา ทำให้ตัวพระราชวัง กำแพง […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตดากอง กรุงย่างกุ้ง เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศเมียนมา คำว่า  ชเว คือ ทอง ดากอง คือ ชื่อเมือง ดังนั้น เจดีย์ชเวดากอง จึงหมายถึง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง มีความหมายว่า เมืองไร้ศัตรู  โดยเจดีย์เป็นสีทองอร่าม มีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักกว่า 1,100 กิโลกรัม มีความสูงประมาณ 325 ฟุต ในยอดพระเจดีย์ได้บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าไว้ 8 เส้น เด็กชายต่อตระกูล รัตนมงคล โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กรุงย่างกุ้ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความใหญ่มาก  มีทั้งหมด 5 ชั้น ชั้นที่ 1  จัดแสดงตัวอักษรเมียนมาโบราณ สีหราชรัตนบัลลังก์อายุกว่า 150 ปี ซึ่งกษัตริย์เมียนมาเคยประทับเพื่อตัดสินคดีความ  ชั้นที่ 2  จัดแสดงเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์และพระชายาในสมัยโบราณ โบราณวัตถุในสมัยก่อนและในสมัยประวัติศาสตร์เมียนมา จากยุค Pinya ถึงยุค Konbaung ของเมียนมา และวัตถุโบราณทางธรรมชาติ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา

นครวัด (Angkor Wat) และ นครธม (Ankor Thom) ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นแหล่งโบราณสถานที่มีความสวยงาม และยิ่งใหญ่มาก โดยมีพื้นที่รวมกว่า 1.6 ล้านตารางเมตร ภายในมีภาพแกะสลักหินตามกำแพงบอกเล่าเรื่องราวของเทพเจ้าฮินดู นรก สวรรค์ โลกมนุษย์ และวิถีชีวิตของคนกัมพูชาในอดีต เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศิริวณิชย์วงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของนครวัด ศูนย์กลางของนครเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่าปราสาทบายน และมีพื้นที่สำคัญอื่น ๆ รายล้อมพื้นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือ จุดเด่นที่สุดของนครธมคือ ทางเข้าด้านใต้ มีลักษณะเป็น 4 หน้า ก่อนจะเข้าสู่บริเวณนี้ จะเป็นแถวของยักษ์อสูรอยู่ทางด้านขวา และเทวดาอยู่ทางด้านซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่สองข้างสะพาน เมื่อเข้าสู่ใจกลางนครธม จะพบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บริเวณประตูด้านใต้นี้ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูได้ดีกว่าบริเวณอื่น ๆ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นครกว่างโจว เมืองที่ถูกขนานนามว่าเมืองแพะ เพราะที่เมืองนี้มีอนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งมีตำนานเล่าว่าเมื่อ 4,500 ปีก่อนสมัยราชวงศ์โจวเมืองกว่างโจวเป็นเมืองที่อดอยากจึงมีเทวดาขี่แพะ 5 ตัวลงมาช่วย ด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชาวเมืองพร้อมอวยพรให้พ้นจากความอดอยากตลอดกาล เมื่อสิ้นคำพูดเทวดาก็ได้หายไปและได้ทิ้งแพะไว้แล้วแพะก็ได้กลายเป็นหิน ต่อมาชาวเมืองก็มีความสุข พ้นจากความอดอยาก และกว่างโจวก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ในปัจจุบันมณฑลกวางตุ้งมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นเมืองที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีมาก การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกสบาย บ้านเมืองสะอาดร่มรื่น มีการจัดสรรพื้นที่ให้มีพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนและออกกำลังกาย เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ ลภมรเส โรงเรียนบ้านสุุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมืองกว่างโจว เป็นเมืองที่เจริญทางด้านเศรษฐกิจซึ่งผมได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เห็นได้จากนักเรียนจีนที่ขยันเรียน ขยันอ่านหนังสือ และมักจะเข้าห้องสมุดอยู่เสมอเพื่อแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดี เด็กนักเรียนที่จีนเป็นคนที่ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ตั้งใจในการหาความรู้ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  เด็กชายเหวินฟง ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุุรี ประเทศจีน มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือเพื่อจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่สมจริง เช่น เครื่อง VR (Virtual Reality) ที่ผมได้ไปทดลองและจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหว จำลองการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีจอสัมผัส (Touch Screen) เข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยทำให้เข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ ที่หลายหลาย […]

keyboard_arrow_up