Skip to main content

โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน

20 เมษายน 2565
ผู้เข้าชม 324

ในปี 2565 มูลนิธิยุวทูตความดี ยังคงดำเนินโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 22 โรงเรียน ใน 22 จังหวัด มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน  ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 2565

จัดทำ ชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ในลักษณะ จากเพื่อนถึงเพื่อน  

จัดมอบชุดอุปกรณ์การศึกษา  อุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน (รองเท้า) มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน  2,812 คน และ กองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3 จำนวน 2,627  คน รวมนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งโครงการ จำนวน 5,439  คน พร้อมชุดหนังสือเสริมปัญญาให้กับห้องสมุดโรงเรียน ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 64 โรงเรียน และ 6 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ใน 47 อำเภอ จาก 22 จังหวัด

การดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนเพื่อการศึกษา ในช่วงเวลาที่ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้วยความร่วมมือรวมใจอาสาจากโรงเรียนในเครือข่าย ซึ่งสามารถส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ให้แก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกล ให้มีความเท่าเทียมกับนักเรียนในเมือง และเป็นความพยายามร่วมกันที่จะขยายผลอย่างทั่วถึงต่อไป

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up