Skip to main content

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

8 - 19 มิถุนายน 2563
ผู้เข้าชม 533

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 11 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ดำเนินโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563 เป็นการได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนนอกเครือข่ายมูลนิธิฯ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดต่าง ๆ เนื่องมาจากปัญหาความขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ทำให้เข้าไม่ถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการจัดสรรให้และได้รับผลกระทบจากอาหารกลางวันที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการจัดทำและส่งมอบ ถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,433 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ พร้อมอุปกรณ์กีฬา มอบให้กับ 84 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 10 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ 50 อำเภอ ของ 11 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม เลย สกลนคร สุรินทร์ และอุบลราชธานี   จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 451 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 29 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนอนุบาลนครพนม  จังหวัดนครพนม  มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 40,000 บาท ให้กับโรงเรียนจัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 91 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง

ใน 4 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 (อำเภอนาทม)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี  (อำเภอนาทม)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮ็ล (อำเภอโพนสวรรค์)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่  (อำเภอโพนสวรรค์)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา  (อำเภอท่าอุเทน)

6. โรงเรียน ตชด. บ้านหาดทรายเพ  (อำเภอท่าอุเทน)

7. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตชด. บ้านนากะเสริม (อำเภอท่าอุเทน)

8. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตชด. บ้านห้วยม่วง  (อำเภอบ้านแพง)

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย ดำเนินโครงการฯ โดยได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 40,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 87 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 8 แห่ง ใน 5 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง  (อำเภอด่านซ้าย)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว  (อำเภอด่านซ้าย)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด  (อำเภอปากชม)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า  (อำเภอปากชม)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล (อำเภอปากชม)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน  (อำเภอนาด้วง)

7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ  (อำเภอนาแห้ว)

8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู  (อำเภอเอราวัณ)

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  จัดโครงการฯ โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน 20,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ในอำเภอโคกศรีสุพรรณ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย  (อำเภอโคกศรีสุพรรณ)

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ  จังหวัดสุรินทร์  จัดทำโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 โดยมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน 50,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 141 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 7 แห่ง ใน 5 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม  (อำเภอสังขะ)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว  (อำเภอสังขะ)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต  (อำเภอบัวเชด)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน  (อำเภอบัวเชด)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์  (อำเภอกาบเชิง)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง  (อำเภอพนมดงรัก)

7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 (อำเภอปราสาท)

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  มูลนิธิฯ มอบเงินสนุนการจัดทำโครงการฯ ให้กับโรงเรียน 50,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 99 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 7 แห่ง ใน 5 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนบ้านป่าหญ้าคา  (อำเภอสิรินธร)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร  (อำเภอสิรินธร)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด  (อำเภอน้ำยืน)

4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา (อำเภอน้ำยืน)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ  (อำเภอน้ำยืน)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา  (อำเภอโขงเจียม)

7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม  (อำเภอน้ำขุ่น)

8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าไม้  (อำเภอบุณฑริก)

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up