Skip to main content

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

4 กรกฎาคม 2565
ผู้เข้าชม 494

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัดโดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565 จัดทำและส่งมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  1,000 คน  จาก20 โรงเรียนเครือข่าย และ 60 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี ใน 20 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน 350 คน จาก 7 โรงเรียนเครือข่าย และ 21 โรงเรียนภาคี  ยุวทูตความดี

โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด จังหวัดบึงกาฬ  ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฏาคม 2565 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 37,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนจัดทำ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 –  6 จำนวน 50 คน ของ 4 โรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนอนุบาลปากคาด

                           2. โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง

                           3. โรงเรียนบ้านโนนเสถียร

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง  จังหวัดบุรีรัมย์  ดำเนินส่งมอบความช่วยเหลือ ในโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมูลนิธิฯ จำนวน 37,000 บาท จัดทำจัดทำ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50  คน จาก 1 โรงเรียนหลัก และ 3 โรงเรียนภาคี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนเขว้าศึกษา

                       2. โรงเรียนบ้านตาแก

                       3. โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  มูลนิธิฯ มอบงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวนเงิน 37,000 บาท โรงเรียนได้จัดมอบความช่วยเหลือ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน จาก 4 โรงเรียนจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านด่าน

                       2. โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน

                       3. โรงเรียนกุดมะฮงดงสวาง

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย  ดำเนินโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้จำนวน 37,000 บาท ด้วยการมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  จำนวน 50 ชุด ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

5  – 6 จำนวน 50 คน จาก 4 โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

                          2. โรงเรียนบ้านผาแบ่น

                           3. โรงเรียนเพียงหลวง 18

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียนจำนวน 37,000 บาท จัดทำ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ของ 4 โรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านทัพทัน

                       2. โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

                       3. โรงเรียนบ้านร่มเย็น

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินโครงการฯ ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียน ยากไร้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ 37,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน ได้จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  จำนวน 50  ชุด มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50  คน จาก 4 โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

                          2. โรงเรียนบ้านต่างแดน

                          3. โรงเรียนโนนอุดมศึกษา

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา  จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียน ในโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ของ 4 โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านหินขัน

                          2. โรงเรียนบ้านโคกก่ง

                          3. โรงเรียนบ้านคันสูง

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up