Skip to main content

โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน (ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)

17 พฤษภาคม 2565
ผู้เข้าชม 371

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 22 โรงเรียน ใน 22 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 2565 จัดทำและส่งมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา  กองกลางเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – 6 จำนวน 5,439 คน พร้อมจัดสรรชุดหนังสือเสริมปัญญาให้กับโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี จัดทำและส่งมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา  และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน  ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6  จำนวน  862 คน กองกลางเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3จำนวน 871 คน รวม 1,803

 พร้อมจัดสรร ชุดหนังสือเสริมปัญญา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  17 แห่ง

ภาคตะวันออก

โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 60,000 บาท จัดทำชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –  6 จำนวน  230 คน กองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3  จำนวน 240 คน รวม 470 คน  และชุดหนังสือเสริมปัญญามอบให้กับนักโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6 แห่ง  ใน 4 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม  (อำเภอแก่งหางแมว)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว  (อำเภอแก่งหางแมว)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง  (อำเภอแก่งหางแมว)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง  (อำเภอขลุง)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ เฉลิมพระเกียรติ  (อำเภอสอยดาว)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา (สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 4) (อำเภอมะขาม)

โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา  มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน  จำนวน 45,000 บาท ซึ่งได้ทำส่งมอบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ด้วยการจัดทำชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา และ ชุดอุปกรณ์การศึกษา ไปส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 จำนวน 227  คน กองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3  จำนวน 253 คน รวม 480 คน พร้อมชุดหนังสือเสริมปัญญามอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ใน อำเภอสนามชัยเขต

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว (อำเภอสนามชัยเขต) จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน (อำเภอสนามชัยเขต) จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  จัดส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียน ในโครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน  ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 30,000 บาท จัดทำชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 จำนวน 119 คน กองกลางเพื่อการศึกษา  มอบให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3  จำนวน 116 คน รวม 235 คน พร้อมชุดหนังสือเสริมปัญญามอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง ใน 2 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี  (อำเภออรัญประเทศ)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1  (อำเภออรัญประเทศ)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย  (อำเภอวังน้ำเย็น)

ภาคตะวันตก

โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินโครงการฯ โดยได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 45,000 บาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนได้ส่งมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –  6 จำนวน 156 คน กองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3  จำนวน 165 คน รวม 321 คน  และชุดหนังสือเสริมปัญญามอบให้กับนักโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง ในอำเภอไทรโยค

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง  (อำเภอไทรโยค)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย  (อำเภอไทรโยค)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินีวนาราม  (อำเภอไทรโยค)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย (อำเภอไทรโยค)

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2565 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 35,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนจัดทำชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา  ชุดอุปกรณ์การศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –  6 จำนวน 130 คน กองกลางเพื่อการศึกษา  มอบให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3  จำนวน 167 คน รวม 297 คน  และชุดหนังสือเสริมปัญญามอบให้กับนักโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ในอำเภอสวนผึ้ง

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน  (อำเภอสวนผึ้ง)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง  (อำเภอสวนผึ้ง)

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up