Skip to main content

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

23 มิถุนายน 2565
ผู้เข้าชม 349

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565 จัดทำและส่งมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  1,000 คน  จาก20 โรงเรียนเครือข่าย และ 60 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี ใน 20 จังหวัด

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน 300 คน จาก 6 โรงเรียนเครือข่าย และ 24 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี

ภาคกลาง

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  จังหวัดปทุมธานี  จัดทำโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้ 37,000 บาท จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้ จำนวน 50 ชุด มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50  คน ใน 4 โรงเรียนจังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

โรงเรียนภาคี      1 .โรงเรียนวัดสระบัว

2. โรงเรียนวัดอัยยิการาม

3. โรงเรียนวัดลานนาบุญ

โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี  ดำเนินโครงการฯ ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียนยากไร้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ 37,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน ได้จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  จำนวน 50  ชุด มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน  50 คน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)

                          2. โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)

                           3. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)  ดำเนินโครงการฯ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 –  6 จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียนของจังหวัดลพบุรี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดคอกกระบือ

                          2. โรงเรียนวัดหนองแก้ว

                           3. โรงเรียนวัดหนองปลิง

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี  จำนวน 37,000 บาท ซึ่งได้ทำส่งมอบเมื่อวันที่  8 กรกฏาคม 2565 ด้วยการจัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้   ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียนของจังหวัดสิงห์บุรี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์

                           2. โรงเรียนวัดประโชติการาม

                        3. โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)  จังหวัดอุทัยธานี  จัดส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียน ในโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี  โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้   ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน จาก 4 โรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดหนองบัว

                           2. โรงเรียนวัดหนองยาง

                          3. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย

ภาคตะวันตก

โรงเรียนบ้านท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินโครงการฯ โดยได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 37,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนได้ส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้   ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 –  6 จำนวน 50 คน ของ 4 โรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านท่ามะกา

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านหนองลาน

                          2. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน

                          3. โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร”

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up