Skip to main content

รู้จักมูลนิธิยุวทูตความดี

ประวัติความเป็นมา2542

กระทรวงการต่างประเทศ ริเริ่ม “โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อปี 2542 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา โดยมี โรงเรียนระดับประถมศึกษานำร่อง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมทำโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความดีให้กับเยาวชนยุวทูตฯ เพื่อเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ


2544

โครงการยุวทูตความดีฯ มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2544 ให้โครงการยุวทูตความดีฯ เป็นโครงการต้นแบบโครงการหนึ่งใน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจำนวนโรงเรียนในเครือข่ายเริ่มจาก 76 แห่ง  เพิ่มเป็น โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 จำนวน 1,520 แห่ง ในปี 2544 และเป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 2 จำนวน 975 แห่ง ในปี 2545 รวมเป็น โรงเรียนขยายผล  2,495 แห่ง


2547

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงรับโครงการยุวทูตความดี  เฉลิมพระเกียรติฯ  ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2547 เป็นต้นมา


2549

โครงการยุวทูตความดีฯ ขยายเครือข่ายกิจกรรมจากเยาวชนระดับประถม สู่เยาวชนระดับมัธยมใน โครงการ  “เยาวชน  นั้นไซร้ คือพลังของแผ่นดิน”  โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกเยาวชนในการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 


2550

โครงการยุวทูความดีฯ ได้ทำการจดทะเบียนเป็น “มูลนิธิยุวทูตความดี” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 เพื่อรองรับการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน


2552

มูลนิธิยุวทูตความดี เริ่มดำเนินงาน ในเดือนสิงหาคม 2552


2553

เริ่มดำเนิน โครงการ เหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน เพื่อเชื่อมประสานความรู้รักสามัคคีระหว่างเยาวชนต่างภูมิภาค โดยมุ่งเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้จากอัตลักษณ์ของความแตกต่างในเชิงกายภาพ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาวัฒนธรรมพื้นถิ่น และวิถีชุมชน


2554

ริเริ่ม  โครงการ   “ยุวทูตความดี   เพื่อพลังแผ่นดิน”   โดยน้อมนำคุณธรรม   “รู้รักสามัคคี”   ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ มาเป็นหัวใจในการดำเนินโครงการฯ


2555

ริเริ่ม กิจกรรม “ภาคียุวทูตความดี โรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง” ผนึกพลังสามัคคีระหว่างโรงเรียน 84 แห่ง และคัดเลือกโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ให้เป็น “ยุวทูตความดี ดาวเด่น”

เริ่มต้น โครงการพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ โดยนำคณะยุวทูตความดี จำนวน 6 คน จาก โรงเรียนยุวทูตความดี ดาวเด่น เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สานต่อ โครงการส่งเสริมให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย รับเป็น “ผู้อุปถัมภ์” โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ โดยร่วมมือกับ ASOMFA ดำเนินโครงการฯ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตเคนยากับโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี


2556

เริ่ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการสร้างคนดี รู้คุณแผ่นดิน และ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเหย้า  – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

ร่วมมือกับ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ เข้าร่วม กิจกรรมรอบรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

ริเริ่ม โครงการค่ายอบรม เพื่อเสริมสร้างเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน : ค่ายธรรมะ ค่ายรักษาสิ่งแวดล้อม ค่ายรู้รักสามัคคี และค่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมมือกับ   มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (มอนส.)    เริ่มโครงการขยายผลการจัด   ค่ายอบรม รักษ์โลก  –  รักแผ่นดิน

ร่วมมือกับ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัด โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ

ดำเนิน โครงการผู้อุปถัมภ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี กับโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานเอกอัครราชทูตจีน กับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร

นำคณะยุวทูตความดีพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ ครอบคลุม 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ร่วมมือกับ   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา  ริเริ่ม  โครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี    ในการเยือน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


2557

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 15 ปี ภายใต้ชื่อ “เส้นทางสร้างคนดี 15 ปี ยุวทูตฯ ไทย”  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

ร่วมมือกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัด โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี  เส้นทางสร้างการเรียนรู้ครอบคลุม 3 ภูมิภาค 8 จังหวัด โดยมีโรงเรียนหลักเข้าร่วม 13 แห่ง

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับ สถาบันวิมุตตยาลัย จัดค่ายอบรมธรรมะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดค่ายอบรม รักสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) จัดค่ายอบรมเศรษฐกิจพอเพียง


2558

มูลนิธิยุวทูตความดี ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 มูลนิธิยุวทูตความดีได้ทำการจดทะเบียนในชื่อใหม่ โดยเปลี่ยนจากชื่อ มูลนิธิยุวทูตความดี เป็น “มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ดำเนิน โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดำเนินโครงการรณรงค์ฯ เป็นปีที่ 2 ครอบคลุมการเรียนรู้ 12 จังหวัด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมมือกับ  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต  จัด  โครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์ให้กับยุวทูตความดี   นำคณะยุวทูตความดีเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัด โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย – อินเดีย เพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีในระดับเยาวชนระหว่างกัน

ร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดระยองและนครราชสีมา


2559

ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวาย  พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560   ณ   พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง   เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 

ร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี จัด โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย – อินเดีย เพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีในระดับเยาวชนระหว่างกัน

ริเริ่ม โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีระหว่างเยาวชนยุวทูตไทยกับเยาวชนคนดีประเทศเพื่อนบ้าน จากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเทศเพื่อนบ้าน   กลุ่ม CLMV  (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) โดยร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศดังกล่าว

ร่วมมือกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัด  โครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์   ให้กับยุวทูตความดีในการนำคณะยุวทูตความดีเยือน ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น


2560

ร่วมมือกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา  จัด   โครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์   ให้กับยุวทูตความดีในการนำคณะยุวทูตความดีเยือน ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 ให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น

ร่วมมือกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นปีที่ 3 จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยให้เป็นต้นกล้าความดี ที่เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียง ตามคำพ่อสอน ผ่าน นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองพอเพียง”      จัดแสดงในโรงเรียนหลักใน   15  จังหวัด     ครอบคุลมภาคกลาง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     และภาคตะวันออก

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรของโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี จำนวน 10 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่


2561

สานต่อการบูรณาการความร่วมมือ  สร้างความเข้าใจ  ระหว่างมูลนิธิฯ   กับผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ด้วยการจัด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

จัด   ค่ายอบรม   กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความคิด   ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดและปฏิบัติขยายผล ผ่าน ค่ายอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมะ รักษาสิ่งแวดล้อม และภาษาอังกฤษ

การพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 6 ประเทศ คือราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว นำคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


2562

การเสริมสร้างต้นกล้าความดี สู่การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ด้วยการจัดค่ายอบรม ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ในการพูด การเขียน และการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่แนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเยาวชนนานาชาติในประเทศที่ไปเยือน

คณะยุวทูตความดีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสานมิตรไมตรีกับนักเรียนโรงเรียนชั้นนำในประเทศที่ไปเยือน ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย และบรูไนดารุสซาลาม

ก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างมูลนิธิยุวทูตความดี กับสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ในการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์ ของยุวทูตฯ เยือนประเทศในแถบตะวันออกกลางอย่าง คูเวต

การรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี นับเป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้เยาวชนที่อยู่ห่างไกลในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่าน นิทรรศการเมืองพอเพียง จัดแสดงใน 15 โรงเรียน จาก 14 จังหวัด

การจัดงานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 20 ปี ภายใต้ชื่อ “20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิฯ นำเสนอผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดในการปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา และการพัฒนาโลกทัศน์ ให้เยาวชนยุวทูตฯ เป็นต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง


2563

สานต่อ  โครงการผู้อุปถัมภ์    โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือน    เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศนั้น  ๆ     เริ่มด้วย สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับนักเรียนในโรงเรียนชั้นนำของสิงคโปร์

มูลนิธิฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)    ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมหลักในเรื่องของการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   โดยมูลนิธิฯ  สนับสนุนงบประมาณ   พร้อมมอบแนวทางและประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายแต่ละจังหวัดในการจัดทำโครงการฯ

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19   จัดทำ  Face Shield  มอบให้กับโรงพยาบาล ในทุกภูมิภาค  เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่ทำการรักษาโรคโควิด 19

โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 มอบความช่วยเหลือนักเรียนยากจนของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ขาดโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนผ่านสื่อทันสมัย และขาดแคลนอาหารกลางวันที่เคยได้รับจากโรงเรียน ด้วยการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี จัดทำ ถุงวิชา   บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และ ถุงยังชีพ ใส่เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้ประโยชน์และเตรียมความพร้อม ในการสอบในช่วงต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 มอบความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีความขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ด้วยการจัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนทุกคน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดหากองกลางยังชีพ พร้อมอุปกรณ์การเกษตร มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ 11 จังหวัด


2564

ขยายผลความช่วยเหลือ จากโครงการยุวทูตจิตอาสาฯ ไปยังกลุ่ม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดต่าง ๆ ให้ครบทุกแห่งในประเทศ โดยจัดทำ โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ดำเนินการส่งมอบ ถุงวิชา ถุงยังชีพ มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบ กองกลางยังชีพ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ใน 29 จังหวัด

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19   สนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียน   ในเครือข่ายมูลนิธิฯ   ที่เผชิญภาวการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อการศึกษาและเพื่อการยังชีพ ด้วยการจัดทำ ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนที่มีความขัดสน และขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี สู้ภัยโควิด 19   จัดมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนยากจน โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ใน 5 จังหวัด

โครงการยุวทูตความดี ปันรัก  ปันรู้   แบ่งปันสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก   (คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ) ที่จัดทำโดยโรงเรียนชั้นนำในเครือข่ายมูลนิธิฯ มาเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e – book) เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากทั่วประเทศ ในการเข้าถึงสื่อการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมทั้งสนับสนุนการเรียนแบบ on hand คู่กับ on site ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงการเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้   มูลนิธิฯ รวบรวมเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ จากโครงการและกิจกรรมในหลากหลายลักษณะ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 – 2564 โดยได้ จัดทำและผลิตหนังสือ จำนวน 23 เล่ม และได้จัดส่งมอบให้กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมทั้งนักเรียน ครู และผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์  เพื่อสื่อความรู้ เผยแพร่สาระที่น่าสนใจไปให้ถึงทุกคน ทุกที่ ทุกเวลาkeyboard_arrow_up