Skip to main content

โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน (ภาคกลาง)

10 พฤษภาคม 2565
ผู้เข้าชม 326

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 22 โรงเรียน ใน 22 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 2565 จัดทำและส่งมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา  กองกลางเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – 6 จำนวน 5,439  คน พร้อมจัดสรรชุดหนังสือเสริมปัญญาให้กับโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ภาคกลาง  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 2 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ จัดทำและส่งมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา  และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน  ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6  จำนวน  54 คน กองกลางเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3จำนวน 75  คน รวม 129 คน  พร้อมจัดสรรชุดหนังสือเสริมปัญญา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง

โรงเรียนวัดบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้ 25,000 บาท จัดทำและส่งมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา  และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน จำนวน 52 ชุด มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 52  คน พร้อมกองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 39 คน รวม 91 คน และ ชุดหนังสือเสริมปัญญามอบ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 โรงเรียน ใน 2 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ (อำเภอชาติตระการ)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย (อำเภอชาติตระการ)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน (อำเภอชาติตระการ)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

    (อำเภอนครไทย)

โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการฯ ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียน ตชด. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ 15,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน ได้จัดทำและส่งมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา  และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน จำนวน 23  ชุด มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 23  คน พร้อมกองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 15 คน รวม 38 คน  และ ชุดหนังสือเสริมปัญญามอบ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ในอำเภอชนแดน

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก (อำเภอชนแดน)

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up