Skip to main content

เมืองพอเพียง

ปี 2560

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร

ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง

ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ และกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จ.สุรินทร์

ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2560 โดยมีนายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำนาจเจริญ

ระหว่างวันที่ 7–8 กันยายน 2560 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในวันที่ 7 กันยายน 2560

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560 โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผอ.มูลนิธิ ยุวทูตความดี ร่วมกับนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จ.อุทัยธานี

ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ

ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 โดยมีดร.อภิชาติ ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 โดยมีนายชัยสิริ อนะมานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 โดยมีนายชัยสิริ อนะมานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2560 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ.นครปฐม

ระหว่างวันที่ 24 – 25กรกฎาคม 2560 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2560 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ อำนาจเจริญ ยโสธร และสุรินทร์

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2560 ในภาคกลาง

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ในภาคกลาง ที่จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ชัยนาท อุทัยธานี และพิจิตร

keyboard_arrow_up