Skip to main content

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ผู้เข้าชม 37

ในปี 2565 มูลนิธิยุวทูตความดี สานต่อโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565

มูลนิธิฯ คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดละ 1 แห่ง เป็นโรงเรียนหลักในการดำเนินโครงการฯ และโรงเรียนหลักคัดเลือกโรงเรียนภาคีจำนวน 3 แห่งในพื้นที่ รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ นักเรียนได้รับมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  เป็นกระเป๋าเป้ใส่อุปกรณ์การเรียนและการรักษาสุขอนามัย พร้อมซองเงินทุนการศึกษา (คนละ 500 บาท)มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  1,000 คน  จาก 20 โรงเรียนเครือข่าย และ 60 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี ใน 20 จังหวัด

การดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนเพื่อการศึกษา ในช่วงเวลาที่ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกับโรงเรียนในเครือข่าย ซึ่งสามารถส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ทำให้นักเรียนมีความพร้อม ความมั่นใจในการเรียน มีความเท่าเทียมกับนักเรียนคนอื่น ๆ และยังช่วยลดค่ายใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่งด้วย


มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565 จัดทำและส่งมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  1,000 คน  จาก20 โรงเรียนเครือข่าย และ 60 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี ใน 20 จังหวัด

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน 350 คน จาก 7 โรงเรียนเครือข่าย และ 21 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี

ภาคเหนือ

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 83 คน กองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้น ป.5 – 6  จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านปางแดง

                          2. โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม

                           3. โรงเรียนบ้านแม่หวาน

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน มูลนิธิฯ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวนเงิน 37,000 บาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนได้จัดมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียนของจังหวัดน่าน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านถืมตอง

                          2. โรงเรียนบ้านวังตาว

                           3. โรงเรียนบ้านหนองรัง

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  จัดทำช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่าย

มูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท  ให้กับโรงเรียน เพื่อจัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน

50 คน ใน 4 โรงเรียนของจังหวัดลำพูน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดศรีบังวัน

                          2. โรงเรียนเชตวันหนองหมู

                          3. โรงเรียนบ้านห้วยไซ

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดำเนินโครงการฯ ส่งมอบความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้กับโรงเรียน 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านไม้สะเป่

                          2. โรงเรียนบ้านสบสอย

                          3. โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

ภาคใต้

โรงเรียนบ้านในเหมือง  จังหวัดชุมพร  จัดทำโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้ 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  จำนวน 50 ชุด มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5– 6  จำนวน 50 คน ใน

จาก 4โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านในเหมือง

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านทับช้าง

                          2. โรงเรียนบ้านหนองปลา

                          3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง

โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัตรัง  ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน จาก 4 โรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านหนองไทร

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดจอมไตร

                         2. โรงเรียนบ้านไร่หลวง

                          3. โรงเรียนบ้านคลองลำปริง

โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต  ดำเนินโครงการฯ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 37,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนจัดทำและจัดมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 –  6 จำนวน 50 คน ของ 4 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนวิชิตสงคราม

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านม่าหนิก

                         2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)

                         3. โรงเรียนบ้านกู้กู


โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565 จัดทำและส่งมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  1,000 คน  จาก20 โรงเรียนเครือข่าย และ 60 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี ใน 20 จังหวัด

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน 300 คน จาก 6 โรงเรียนเครือข่าย และ 24 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี

ภาคกลาง

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  จังหวัดปทุมธานี  จัดทำโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้ 37,000 บาท จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้ จำนวน 50 ชุด มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50  คน ใน 4 โรงเรียนจังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

โรงเรียนภาคี      1 .โรงเรียนวัดสระบัว

2. โรงเรียนวัดอัยยิการาม

3. โรงเรียนวัดลานนาบุญ

โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี  ดำเนินโครงการฯ ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียนยากไร้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ 37,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน ได้จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  จำนวน 50  ชุด มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน  50 คน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)

                          2. โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)

                           3. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)  ดำเนินโครงการฯ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 –  6 จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียนของจังหวัดลพบุรี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดคอกกระบือ

                          2. โรงเรียนวัดหนองแก้ว

                           3. โรงเรียนวัดหนองปลิง

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี  จำนวน 37,000 บาท ซึ่งได้ทำส่งมอบเมื่อวันที่  8 กรกฏาคม 2565 ด้วยการจัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้   ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียนของจังหวัดสิงห์บุรี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์

                           2. โรงเรียนวัดประโชติการาม

                        3. โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)  จังหวัดอุทัยธานี  จัดส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียน ในโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี  โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้   ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน จาก 4 โรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดหนองบัว

                           2. โรงเรียนวัดหนองยาง

                          3. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย

ภาคตะวันตก

โรงเรียนบ้านท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินโครงการฯ โดยได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 37,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนได้ส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้   ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 –  6 จำนวน 50 คน ของ 4 โรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านท่ามะกา

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านหนองลาน

                          2. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน

                          3. โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร”


โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัดโดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565 จัดทำและส่งมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  1,000 คน  จาก20 โรงเรียนเครือข่าย และ 60 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี ใน 20 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน 350 คน จาก 7 โรงเรียนเครือข่าย และ 21 โรงเรียนภาคี  ยุวทูตความดี

โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด จังหวัดบึงกาฬ  ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฏาคม 2565 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 37,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนจัดทำ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 –  6 จำนวน 50 คน ของ 4 โรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนอนุบาลปากคาด

                           2. โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง

                           3. โรงเรียนบ้านโนนเสถียร

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง  จังหวัดบุรีรัมย์  ดำเนินส่งมอบความช่วยเหลือ ในโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมูลนิธิฯ จำนวน 37,000 บาท จัดทำจัดทำ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50  คน จาก 1 โรงเรียนหลัก และ 3 โรงเรียนภาคี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนเขว้าศึกษา

                       2. โรงเรียนบ้านตาแก

                       3. โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  มูลนิธิฯ มอบงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวนเงิน 37,000 บาท โรงเรียนได้จัดมอบความช่วยเหลือ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน จาก 4 โรงเรียนจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านด่าน

                       2. โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน

                       3. โรงเรียนกุดมะฮงดงสวาง

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย  ดำเนินโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้จำนวน 37,000 บาท ด้วยการมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  จำนวน 50 ชุด ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

5  – 6 จำนวน 50 คน จาก 4 โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

                          2. โรงเรียนบ้านผาแบ่น

                           3. โรงเรียนเพียงหลวง 18

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียนจำนวน 37,000 บาท จัดทำ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ของ 4 โรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านทัพทัน

                       2. โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

                       3. โรงเรียนบ้านร่มเย็น

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินโครงการฯ ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียน ยากไร้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ 37,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน ได้จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  จำนวน 50  ชุด มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50  คน จาก 4 โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

                          2. โรงเรียนบ้านต่างแดน

                          3. โรงเรียนโนนอุดมศึกษา

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา  จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียน ในโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ของ 4 โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านหินขัน

                          2. โรงเรียนบ้านโคกก่ง

                          3. โรงเรียนบ้านคันสูง

keyboard_arrow_up