Skip to main content

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

15 มิถุนายน 2565
ผู้เข้าชม 285

ในปี 2565 มูลนิธิยุวทูตความดี สานต่อโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565

มูลนิธิฯ คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดละ 1 แห่ง เป็นโรงเรียนหลักในการดำเนินโครงการฯ และโรงเรียนหลักคัดเลือกโรงเรียนภาคีจำนวน 3 แห่งในพื้นที่ รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ นักเรียนได้รับมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  เป็นกระเป๋าเป้ใส่อุปกรณ์การเรียนและการรักษาสุขอนามัย พร้อมซองเงินทุนการศึกษา (คนละ 500 บาท)มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  1,000 คน  จาก 20 โรงเรียนเครือข่าย และ 60 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี ใน 20 จังหวัด

การดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนเพื่อการศึกษา ในช่วงเวลาที่ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกับโรงเรียนในเครือข่าย ซึ่งสามารถส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ทำให้นักเรียนมีความพร้อม ความมั่นใจในการเรียน มีความเท่าเทียมกับนักเรียนคนอื่น ๆ และยังช่วยลดค่ายใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่งด้วย


                         

                          

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up