Skip to main content

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

15 มิถุนายน 2565
ผู้เข้าชม 390

ในปี 2565 มูลนิธิยุวทูตความดี สานต่อโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565

มูลนิธิฯ คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดละ 1 แห่ง เป็นโรงเรียนหลักในการดำเนินโครงการฯ และโรงเรียนหลักคัดเลือกโรงเรียนภาคีจำนวน 3 แห่งในพื้นที่ รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ นักเรียนได้รับมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  เป็นกระเป๋าเป้ใส่อุปกรณ์การเรียนและการรักษาสุขอนามัย พร้อมซองเงินทุนการศึกษา (คนละ 500 บาท)มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  1,000 คน  จาก 20 โรงเรียนเครือข่าย และ 60 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี ใน 20 จังหวัด

การดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนเพื่อการศึกษา ในช่วงเวลาที่ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกับโรงเรียนในเครือข่าย ซึ่งสามารถส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ทำให้นักเรียนมีความพร้อม ความมั่นใจในการเรียน มีความเท่าเทียมกับนักเรียนคนอื่น ๆ และยังช่วยลดค่ายใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่งด้วย


                         

                          

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up