Skip to main content

ปณิธานยุวทูตฯ

ปี 2563-2564

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2563

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่นำประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มกำลัง เพื่อให้เหมาะสมกับการที่หนูได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี เด็กหญิงอรณัฐ เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หนูจะยึดมั่นในการทำความดี โดยจะทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งทำความดีสู่ผู้อื่นเสมอ หนูพึงระลึกความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคนและประเทศชาติ จะทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับเพื่อนเยาวชนนานาชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างประเทศ เด็กหญิงทัศวรรณ ตะพัง โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ มีการดำเนินชีวิตชีวิตที่ดี ยึดถือคำสอนของพ่อหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยการประหยัดอดออม ขยันพึ่งพาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น เด็กชายวิภู พรมใจ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สมกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี และจะเจริญรอยตามคำสอนของพ่อหลวงเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านการปฏิบัติตัวและการทำความดีสู่ผู้อื่น และจะตั้งมั่นแนะนำโดยการชี้แนะให้ผู้อื่นคิดดีทำดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญยิ่งขึ้น เด็กหญิงในฝัน วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี การเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ มีความดีอยู่ในจิตใจ ทำความดีกับผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดินและไม่คิดคดโกง ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อม […]

keyboard_arrow_up