Skip to main content

ปณิธานยุวทูตฯ

ปี 2556-2558

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2558

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย หนูดีใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในยุวทูตความดี หนูมุ่งมั่นว่าจะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มุ่งส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาความคิดให้กว้างไกล สามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ และพร้อมที่จะเป็นเยาวชนที่ดีให้แก่สังคมไทยต่อไป เด็กหญิงชาลิสา โปษยะนันทน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร หนูขอขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ได้ให้โอกาสที่ดีแก่หนู ทำให้หนูได้มีประสบการณ์ ความรู้ และความทรงจำที่ดี หนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นผู้ให้แก่สังคมมากยิ่งขึ้น เพราะพลังการของการให้นั้น สามารถสร้างคนดีให้เกิดขึ้นได้ ยิ่งสังคมมีคนดีมากขึ้นเท่าไหร่ ความเข้มแข็งของประเทศ ก็จะทวีคูณขึ้นเป็นเท่าตัว สังคมก็จะมีความสุข หนูจะมุ่งมั่นทำความดี จะตั้งใจเรียน และเป็นตัวอย่างที่ดี ให้แก่รุ่นน้องในโรงเรียนและผู้อื่นในสังคมตลอดไป เด็กหญิงชลิตา ทิวสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผมจะมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย เพื่อจะได้ช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้น และเราก็จะมีความสงบเรียบร้อยดีงาม ทั้งตนเองและหมู่คณะ เด็กชายธนกฤต สอนกลั่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผมตั้งใจจะปฏิบัติตนเป็นยุวทูตความดี คือ จะคิดดี พูดดี กระทำดี ทำตนให้เหมาะสม กับการที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดีคนหนึ่ง จะกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ ปุรินัย […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2558

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในยุวทูตความดี ผมสัญญากับตัวเองไว้เสมอว่า ผมจะประพฤติปฏิบัติดี ตามปณิธานยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน พร้อมมีทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ความมุ่งมั่นและความฝันของผม ของการเป็นยุวทูตความดี คือ สานสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ผมอยากให้ทุกคนรู้จักประเทศไทย อาหารไทย วัฒนธรรมไทย และรอยยิ้มของคนไทย ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนรู้จักประเทศไทยมากขึ้น จะชื่นชมและชื่นชอบประเทศไทยของเรา เด็กชายณภัทร รักความชอบ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยุวทูตความดี ผมสัญญาว่า ผมจะนำความรู้ความสามารถ และคุณธรรมความดีที่ได้จากยุวทูตความดี มาตอบแทนประเทศชาติต่อไป เด็กชายพชร อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง การเป็นยุวทูตความดี ทำให้เราได้เรียนรู้ ได้มีโอกาส และได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ที่ทางมูลนิธิฯ ได้มอบให้ ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากมายที่ไม่เคยรู้ และได้ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคยไป ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการใช้ชีวิตให้เราในสังคมปัจจุบัน หนูรู้สึกภูมิใจและดีใจมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคำว่ายุวทูตความดี และขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบโอกาสดี ๆ ให้แก่เด็กคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเขตชายแดนห่างไกลจากโอกาสดี ๆ […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2558

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การเป็นยุวทูตความดี ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงเราทำดี มีความพยายาม มีระเบียบวินัย มีความกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบในตนเอง ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มุ่งมั่นตั้งใจเรียน เราก็จะพบความสำเร็จ เด็กหญิงกฤตลักษณ์ ปรางค์นอก โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี เพราะหนูเป็นคนจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นเด็กดี หนูจึงได้รับคัดเลือก คุณครูของหนูมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่หนูได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดีของประเทศไทย เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา การเป็นยุวทูตความดี คือ การทำความดีสู่ผู้อื่น การที่ได้เป็นยุวทูตความดี ผมจะทำตัวให้ดีขึ้น มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นในการทำความดี เด็กชายชินดนัย ทองอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้มาเป็นยุวทูตความดี มาปฏิบัติหน้าที่โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทำความดี เสียสละ อดทน และขยันหมั่นเพียร เด็กชายโชคชัย ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รู้สึกดีที่ได้เป็นยุวทูตความดี จะทำความดีให้มากที่สุด จะทำความดีต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เด็กหญิงณัฐวรรณ เนาแสง โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2558

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หนูรู้สึกว่าการเป็นยุวทูตความดีนั้นไม่ง่าย กว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ต้องแสดงความกล้าหาญ ความดี ความเก่ง และยังต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่ขาดไม่ได้คือ ความมุ่งมั่น เด็กหญิงสุกัญญา ไชยพันโท โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี การที่หนูได้เป็นยุวทูตความดีนั้น หนูตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามระเบียบวินัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ถ้าความกล้าอย่างนี้อยู่ในตัวเรา เราจะมีโอกาสได้รับสิ่งดี ๆ มากกว่าคนอื่น เด็กหญิงชนัญชิดา พันแต้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีความรู้สึกดีที่ได้มาเป็นยุวทูตความดีไม่ง่ายเลย ฃ เพราะพวกผมกว่าจะมาอยู่ ณ จุดนี้ได้ ต้องผ่านอะไรหลายอย่าง และผมจะมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเอง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป เด็กชายตรีทเศศ ปาระมีสา โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก รู้สึกภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นยุวทูตความดี เพราะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องการดำรงชีวิต อย่างถูกต้อง และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในสังคม เเด็กหญิงรัตติยา จันเทพา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี การเป็นยุวทูตความดีนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจของหนูมาก ๆ หนูอยากจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปบอกต่อกับเพื่อนๆ และหนูจะเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับเพื่อน ๆ และน้อง […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2558

คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย การเป็นยุวทูตฯ ไม่ได้เป็นง่าย ๆ เพราะจะต้องมีความกล้า มีความรู้ และรู้จักใช้คำว่า “โอกาส” ให้เป็น หนูจะใช้โอกาสที่ได้รับอย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด เด็กหญิงจิรัฐิกาญ พราหมณี โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร ตอนแรกผมก็ไม่อยากเป็นยุวทูตความดี เพราะการมาร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งใช้เวลามาก ผมห่วงการบ้าน แต่แม่ผมบอกว่า “การเรียนในห้อง ใคร ๆ ก็เรียนได้ แต่ประสบการณ์ไม่ใช่จะหาได้กันทุกคน” หลังจากนั้นผมก็มีกำลังใจและมุ่งมั่นในการเป็นยุวทูตความดี เด็กชายกิตติพงษ์ นพจนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี หนูรู้สึกว่าเป็นคนโชคดีมาก สิ่งที่หนูไม่เคยเห็นก็ได้เห็น ทำให้หนูมีกำลังใจ ที่จะเป็นยุวทูตความดีและมุ่งมั่นในการเป็นคนดีของสังคม เด็กหญิงจารุวรรณ บุญสม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 จังหวัดปราจีนบุรี รู้สึกประทับใจในการเป็นยุวทูตความดี โครงการนี้ให้โอกาสหนูมีประสบการณ์ และรู้จักแบ่งปันให้กับคนที่ด้อยโอกาส หนูสัญญาว่าจะทำความดีตรงนี้ให้ดีที่สุด เด็กหญิงชไมพร มณีนวล โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร ผมรู้สึกว่าการที่ได้เป็นยุวทูตความดี ทำให้ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัด และได้มาสานสัมพันธไมตรีที่ประเทศมาเลเซีย เด็กชายพิสิฐพงศ์ ปล้องเกิด โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา ผมรู้สึกภูมิใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นยุวทูตความดีตลอดไป เพราะยุวทูตความดีให้สิ่งดีๆ แก่ผมมากมาย […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2558

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นยุวทูตความดี เพราะได้ทำหลาย ๆ สิ่งหลายๆ อย่างที่ไม่เคยทำ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยทำมาก่อน เด็กชายกฤติพงศ์ หมื่นพันธ์ชู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ หนูรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นยุวทูตความดี เพราะไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้เป็น ตัวแทนของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่น้องๆ รุ่นต่อไป กล้าในสิ่งที่ควรกล้า เป็นความภูมิใจ ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ โรงเรียนด้วย เด็กหญิงพรสิทธา มั่งอะนะ โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2556

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โครงการยุวทูตความดีเป็นโครงการที่ดี ที่ปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา ในการทำความดีให้กับสังคมและชุมชน และ สร้างโอกาสให้กับเยาวชน ที่อยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศได้พัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ อยากให้โครงการดี ๆ อย่างนี้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สว่างศรี โรงเรียนวัดหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปีที่ผ่านมา ผมได้มีส่วนร่วมในการเขียน ปณิธานยุวทูตความดีเพื่อพลังแผ่นดินกับเพื่อน ๆ ทำกิจกรรมยุวทูตเหย้าเยือน ได้เพื่อนต่างจังหวัดและมีคุณครูในกลุ่มแม่ครูเกตมาเหย้า – เยือน มาปลูกต้นไม้มาทำบุญ มาพักค้างคืนที่โรงเรียน คุณครูคือแบบอย่างให้รักกันสามัคคี มีอะไรช่วยเหลือ รู้จักมองต้นแบบ คนดีในหมู่บ้านแล้วปฏิบัติตาม ผมทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนและพิมพ์ลายด้วยฝีมือเองเลยนะครับ ทำจิตอาสาทำความสะอาดวัด โรงเรียน และมีกิจกรรมตรวจลูกน้ำยุงลายตามบ้าน “ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” ซึ่งผมก็ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เด็กชายธนพัฒน์ สุดใจ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากมากสำหรับเยาวชนไทยอย่างพวกเรา เพราะเป็นโครงการที่ให้โอกาสสำหรับเยาวชนไทยได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่เดินทางไปต่างประเทศ และเป็นครั้งแรกที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน เพื่อนต่างจังหวัด ที่บ้านของท่านทูต โครงการนี้ทำให้พวกเราได้ความรู้จากทางด้านต่าง ๆ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส น้อยเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2556

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยุวทูตความดีเป็นแรงผลักดันให้เรา ทำความดี และส่งเสริมให้มีประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตต่อไป หนูขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้หนูได้รับประสบการณ์ดี ๆ เด็กหญิงสกาวเดือน มาเชียงผา โรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ มูลนิธิยุวทูตความดีทำให้เด็กต่างจังหวัดอย่างผมมีโอกาส ได้ไปเยือนประเทศลาว ซึ่งทำให้ผมได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศลาว ผมคิดว่ามูลนิธิยุวทูตความดีนั้น เป็นมูลนิธิที่ไห้โอกาสกับเด็กต่างจังหวัดได้ไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ ในต่างประเทศและในประเทศ เด็กชายปรเมศวร์ เอี่ยมโอด โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จังหวัดพิษณุโลก การที่ได้เข้ามาเป็นยุวทูตความดีนั้น มันทำให้กระผมรู้หลายๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่างมากมาย มันสร้างศักยภาพในตัวของผม กระผมจะเก็บคำว่า ยุวทูตความดีไว้ในใจผมตลอดไป นายวัชรพล สาสี โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ หนูรู้สึกดีใจและประทับใจมาก ที่ได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ได้ทั้งความรู้ ได้อะไรต่าง ๆ มากมาย ได้มาเจอเพื่อน ๆ ที่น่ารัก คุณครูที่ใจดี และในชีวิตของหนูหนูก็ไม่คิดว่า หนูจะได้ไปดูอะไรใหม่ที่อยู่ต่างประเทศ เช่น […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2556

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา รู้สึกภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นยุวทูต เพราะเป็นตัวแทนของเยาวชน ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่น ได้พบปะและรู้จักเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เด็กหญิงชลธิชา โพธิ์อ่อง โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผมรู้สึกประทับใจ มีความสุขและปลาบปลื้มที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ยุวทูตความดี” ทำให้ผมรู้สึกว่า การที่เราตั้งมั่นประพฤติตน ย่อมมีคนยอมรับ และส่งเสริมให้เราเป็นคนดีครับ เด็กชายณัฐพล สมัครการ โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จังหวัดลพบุรี ผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เป็นยุวทูตความดี ไปเยือนศรีลังกา ได้รับความรัก ความเมตตา จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ได้รู้จักเพื่อนที่ดีๆ ทำให้ผมตั้งปณิธานว่าจะพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จิตใจดีงาม มีความเสียสละ สามัคคี และช่วยเหลือสังคม ได้รับประสบการณ์ดีมาก เด็กชายศิวัช บุญมี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการยุวทูตความดี เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้ยุวชนทุกคนเป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความดี เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เด็กหญิงธนรรชพรรณ คำทะเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร ยุวทูตความดีเป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ผมการได้เห็นและการสัมผัสจากประสบการณ์จริง เกิดการเรียนรู้อย่างถาวรและยืนนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้รู้ถึงประวัติของระ พุทธศาสนาอย่างแท้จริง เด็กชายนภัสกร สีวิจี๋ โรงเรียนบ้านปวง […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2556

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มูลนิธิยุวทูตความดีส่งเสริมให้เยาวชนได้ประโยชน์ต่อสังคม มีความคิดที่กว้างไกล มีความรอบรู้ และปรับตัวเข้ากับโลกในปัจจุบันได้ดี ทำให้เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นคนมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นต้นแบบของการทำความดี และพวกเราทุกคนก็จะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และนำไปพัฒนาประเทศ ต่อไป นางสาวอริศรา เลิศบุษกร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการยุวทูตความดีเป็นโครงการที่ดีมากเพราะทำให้ผมได้รับความรู้ เรื่องต่าง ๆ มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้ประสบการณ์ตรงจากการไปเยี่ยมเยือนประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ผมมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตผม เด็กชายชัยชนะ เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมานา) จังหวัดเพชรบุรี ผมรู้สึกประทับใจยุวทูตความดีมาก เพราะทำให้ผมได้เจอเพื่อนที่ดี ได้ความรู้ต่าง ๆ มากมาย เกิดความรักบ้านเกิด รักประเทศชาติ และสามารถมีแนวทาง ในการร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ เด็กชายชาญสวัสดิ์ แสงทอง โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จังหวัดสุโขทัย ความรู้สึกต่อยุวทูตความดีที่ผมอยากจะบอก คือ ผมรู้สึกภูมิใจที่สามารถก้าวมาถึงขั้นนี้ได้ เพราะยุวทูตความดี เป็นโครงการระดับชาติ และคนที่จะเป็นยุวทูตความดีได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมีโอกาสอีกด้วย ผมยังรู้สึกดีต่อชาติ อีกด้วย เพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชน ที่ได้ทำประโยชน์ต่อแผ่นดิน […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2556

คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย โครงการนี้ เป็นโครงการที่ทำให้ผมมีความคิดใหม่ ๆ ขยายโลกความคิดเห็นของผม เป็นโครงการที่สานต่อประสบการณ์ของผมและทำให้ผมได้พัฒนาตัวเอง เด็กชายเจนวิทย์ ปฏิมินตร์ โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา ผมรู้สึกดีใจที่ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากยุวทูตฯ และรู้สึกโชคดีที่ได้คัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย เด็กชายอับดุลฮาลีม อูโดะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โครงการยุวทูตความดีทำให้หนูและทุก ๆ คน ได้รู้ว่าหนูควรจะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินเกิด โดยการทำความดีแก่ตนเองและสังคมได้เห็นความสำคัญของความสามัคคีของคนในชาติ เด็กหญิงจิตรสินี จิตราวุธ โรงเรียนวัดจอมไตร จังหวัดตรัง รู้สึกภูมิใจในการได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนจนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมยุวทูตความดี เยือนมาเลเซีย สนุกสนานกับการร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมาย และที่สำคัญได้เพื่อนใหม่ ๆ ที่จริงใจต่อเราด้วย เด็กหญิงเพชร ณ สุนทร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี หนูรู้สึกดีใจที่มีค่าย “ยุวทูตความดี” เพราะเป็นค่ายที่ทำให้ หนูได้พบมิตรภาพดี ๆ กับเพื่อนใหม่ ๆ ในต่างจังหวัดและในประเทศมาเลเซีย ค่ายนี้สนุก และได้ความรู้มากมายกับสถานที่ที่เราไม่เคยไป เช่น พิพิธภัณฑ์ของชาวปรานากันคือ คฤหาสน์ของกัปตันชาวจีนที่ได้แต่งงานกับชาวมาเลเซีย […]

keyboard_arrow_up