Skip to main content

สานสัมพันธ์

สานสัมพันธ์ (มีนาคม 2567)

เดือนนี้หลายคนได้ผ่านสอบไล่และเริ่มปิดภาคเรียนกันแล้ว สิ่งที่รออยู่คือการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ สร้างคุณค่าและ ความหมายกับเวลาที่ผันเปลี่ยนเวียนมา มูลนิธิฯ จึงได้เตรียมค่ายอบรมภาคฤดูร้อนปี 2567 ให้มาสนุกกับการเรียนรู้ร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

สานสัมพันธ์ (กุมภาพันธ์ 2567)

เดือนที่สองของปี ก่อนสอบไล่จะมาถึง เรื่องทุนการศึกษาต้องมีความสำคัญ สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีจำนวน 141 คน จาก 10 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนเวียงเทิง โรงเรียนบ้านแม่จัน โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โรงเรียนบ้านเกี๋ยง จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเมืองสกลนคร โรงเรียนนายอวัฒนา โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร

สานสัมพันธ์ (มกราคม 2567)

เดือนแรกของปี 2567 ยุวทูตความดีทุกคนคงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะขับเคลื่อนหน้าที่ในชีวิตไปข้างหน้าอย่างแข็งขัน จริงจัง มูลนิธิก็เช่นกัน ที่พร้อมจะดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เยาวชนคนดีจากทุกภูมิภาค ในปีนี้ มูลนิธิเตรียมพร้อม ในการจัดค่ายอบรมฤดูร้อนใน 6 จังหวัด การพัฒนา โลกทัศน์ใน 6 ประเทศ การรณรงค์เสริมสร้างเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ใน 15 จังหวัด การสร้างเสริมมิติการเรียนรู้กับ 4 สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และการรวมพลังก้าวสู่ปีที่ 25 ยุวทูตความดี ก้าวอย่างมั่นคง สู่ความยั่งยืน

สานสัมพันธ์ (พฤศจิกายน 2566)

เดือนนี้ เป็นการเริ่มต้นโครงการที่น่าภาคภูมิใจที่มีผล ต่อเนื่องมาถึงเดือนนี้ คือการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในหัวข้อ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยมีนักเรียนจำนวน 223 คนจาก 40 จังหวัด เข้าร่วมแข่งขันประเภทสีไม้ และสีชอล์ก ภาพที่ได้รับรางวัลจะได้นำไปจัดทำปฏิทิน ปี 2567 เพื่อเผยแพร่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ได้รับรางวัลมาจากจังหวัดต่างๆ อาทิ น่าน ตาก ศรีสะเกษ ยะลา สงขลา นครราชสีมา ระยอง จันทบุรี พิษณุโลกและกรุงเทพมหานคร รายละเอียดติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.yavf.or.th

สานสัมพันธ์ (ตุลาคม 2566)

เดือนตุลาคมของทุกปี ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะพร้อมใจกันรำลึกถึง สมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5 ) และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อแผ่นดิน พระอัจฉริยภาพหาที่เปรียบมิได้ของทั้งสองพระองค์ จะสถิตย์ในใจปวงชนชาวไทย ตราบนิจนิรันดร์

สานสัมพันธ์ (กันยายน 2566)

ในเดือนนี้ คณะยุวทูตความดีซึ่งมีนักเรียน 7 คน 
ครู 2 คน ได้ออกเดินทางไปร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้และสานมิตรไมตรีของยุวทูตความดีในรัสเซีย สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก และมูลนิธิยุวทูตความดี คณะได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษาฯลฯ โรงเรียนสังกัด
กรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รวมทั้งวิถีชุมชนผ่านสวนสาธารณะ และถนนสายสำคัญที่บันทึกเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญแห่งยุคสมัย รายละเอียดข้างต้น ติดตามได้ www.facebook.com/yavfThailand และทางรายการยุวทูต On Air ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 kHz ทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 – 18.00 น. ที่จัดเป็นรายการพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ ในชื่อเรื่องเล่าจากสองฝั่งแม่น้ำวอลกา

สานสัมพันธ์ (สิงหาคม 2566)

ในที่สุด ขบวนรถไฟแห่งการเรียนรู้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
ได้เสร็จสิ้นลงในเดือนนี้ โดยปิดท้ายด้วย 4 จังหวัด 
นราธิวาส ยะลา ปัตตานีและสงขลา มีนักเรียนเข้าเยี่ยมชม
เมืองรวมจำนวน 9,324 คน จาก 52 โรงเรียน ส่งผลให้
ยอดรวมผู้เข้าร่วมทั้งหมดจากโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 2566

สานสัมพันธ์ (กรกฎาคม 2566)

ในเดือนนี้ ขบวนรถไฟแห่งการเรียนรู้ได้ผ่านแล้วเสร็จไปอีก 5 จังหวัด กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ 
ต่อจากเดือนก่อนหน้านั้นที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไป 4 จังหวัด กรุงเทพฯ สตูล พัทลุง ตรัง มีนักเรียนเข้าเยี่ยมชมเมืองรวมจำนวน 19,349 คน จาก 122 โรงเรียน เป็นที่เชื่อว่านักเรียนเมื่อผ่านเข้า-ออกเมืองไปแล้ว ย่อมต้องได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และมีความตั้งใจมั่นว่าจะนำแนวคิดที่ได้จากฐานการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ไปสร้างแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นผลดีต่อตัวเอง 
ชุมชนและสังคม

สานสัมพันธ์ (มิถุนายน 2566)

เดือนนี้ สัญญาณการเริ่มต้นของขบวนรถไฟแห่งการเรียนรู้ 
ที่จะนำพานิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองสุขยั่งยืน ได้เริ่มออกวิ่งไปตาม
เส้นทางผ่าน 13 จังหวัด เริ่มจาก กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา 
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตั้งต้นจากวันที่ 15 มิถุนายน – 
11 สิงหาคม 2566 ภายใต้ โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี นำไทยสู่วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทั้ง 10 ฐานการเรียนรู้ในเมืองสุขยั่งยืน จะพาเยาวชนไทย ให้เข้าใจ เข้าถึง มิติการเรียนรู้
ที่หลากหลาย พัฒนาแนวคิดไปสร้างแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเป็นผลดีต่อตัวเอง ชุมชนและสังคม

สานสัมพันธ์ (พฤษภาคม 2566)

เป็นที่น่ายินดี และน่าชื่นชมที่โครงการต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2566 ได้รับผลจากค่ายอบรมดังกล่าวคือ ค่ายรักษ์โลก-รักแผ่นดิน ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนนี้ มีผลให้ยุวทูตความดี จำนวน 18 คน และคุณครู 4 คน เป็นผู้แทนจาก 17 โรงเรียน 
ใน 17 จังหวัด ได้รับเลือกให้ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ สหพันธรัฐรัสเซีย ญี่ปุ่น (ฟูกูโอกะ)และนิวซีแลนด์ เพื่อสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนของประเทศทั้งสาม คณะยุวทูตความดี 
ที่ได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ จะได้แบ่งปัน
สิ่งที่ได้พบเห็นกับเพื่อนนักเรียนที่ติดตามข่าวค่ายอบรมและ
การเยือนดังกล่าว ที่เผยแพร่ผ่านทาง

สานสัมพันธ์ (เมษายน 2566)

เป็นที่น่ายินดี โครงการต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2566 
จะได้เริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้ พร้อมค่ายอบรมฤดูร้อนที่ห่างหาย
ไปนาน เพราะการรวมตัวกันถูกหยุดยั้งด้วยการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 นั้น ค่ายอบรมดังกล่าวคือ ค่ายรักษ์โลก-
รักแผ่นดิน เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 
ภายใต้โครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ควบคู่ไปกับ ค่ายฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความถนัด
ในเชิงภาษาให้ยุวทูตฯ

สานสัมพันธ์ (มีนาคม 66)

เดือนนี้ ยังคงมีเรื่องราวดีๆ ให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง คือมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ ผ่านเสียงดนตรี ในซีรีส์ของรายการ ยุวทูต On Air ภายใต้ชื่อ สุนทรียภาพแห่งดนตรี เพื่อชีวีเป็นสุข นำเสนอสาระความรู้และประโยชน์ของดนตรี ซี่งนับเป็น ภาษาสากลที่สื่อสารข้ามได้ทุกพรมแดนแห่งความเข้าใจ

สานสัมพันธ์ (กุมภาพันธ์ 2566)

เดือนที่สองของปี เป็นเดือนแห่งโอกาสของการริเริ่มโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นยินดี ทั้งน่าลุ้นน่าสนุก ในการลงมือปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือรางวัลที่โรงเรียนที่เข้าร่วมอยากเป็นเจ้าของ โล่และเกียรติบัตรที่พร้อมมอบให้ รวมทั้งการเชิดชูให้เป็น แบบอย่างปฏิบัติที่ดีให้ก้าวตามด้วยความชื่นชม

สานสัมพันธ์ (มกราคม 2566)

ในเดือนแรกของปีนี้ ยุวทูตทั้งหลายคงได้รับพรปีใหม่ของมูลนิธิฯ ที่ขอให้ ตื่นตัว ใฝ่เรียนรู้ ไม่ผลัดวัน มุ่งพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ เท่าทัน ด้วยความขยันอดทน บวกกับพรวันเด็ก
จากท่านนายกรัฐมนตรี ให้ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี
สิ่งที่จะทำให้พรเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงๆ คือการลงมือปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง และเริ่มลงมือทันทีไม่มีผลัดผ่อน จากนั้นผลลัพธ์
จะค่อยๆ ปรากฎชัดขึ้น ส่งผลต่อการนำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

รวมพลังก้าวสู่ปี 2566 ไปพร้อมกัน

ปี 2565 เป็นปีแห่งการฟื้นฟูกลับคืนสู่ภาวะปกติ แม้จะไม่เต็มรูปแบบ แต่มูลนิธิก็ยังสามารถร่วมแรงร่วมใจ
กับโรงเรียนในเครือข่ายฯ ทำความดีเพื่อส่วนรวม ส่งผ่านพลังของการให้ ด้วยการจัดชุดวิชาเสริมปัญญา
มอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 70 แห่งใน 22 จังหวัด และสนับสนุนการจัดทำถุงใส่ใจ ให้รักใฝ่รู้
พร้อมทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้ ในโรงเรียน 80 แห่งใน 20 จังหวัด

สานสัมพันธ์ (ธันวาคม 2565)

ในวันพ่อปีนี้ ย้ำเตือนให้พวกเรายุวทูตความดี ได้ทบทวนสิ่งที่น้อมนำคำพ่อสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ว่าส่งผลหนุนนำให้
ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไร การเรียนการงานของเราพัฒนาขึ้นแค่ไหน การดำรงชีวิตอย่างมีพลังและความคิดสร้างสรรค์สามารถก้าวข้าม
อุปสรรคที่ผ่านเข้ามา

สานสัมพันธ์ (พฤศจิกายน 2565)

ในเดือนนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค 
หากใครยังสงสัยว่าเอเปคคืออะไร ไทยได้อะไรจากการ
เป็นเจ้าภาพ หรือความหมายของการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล คืออะไร เท่ากับยังตามไม่ทันกระแสตื่นตัวในเรื่องนี้ มูลนิธิจึงขอจัดข้อมูลเกี่ยวกับเอเปคไว้ให้ได้ รู้รอบ รอบรู้ อย่างเท่าทัน ในหัวข้อ รู้ไว้ ไม่ตกเทรนด์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.yavf.or.th ติดตามได้ทุกที่ ทุกเวลา

keyboard_arrow_up