Skip to main content

ปณิธานยุวทูตฯ

ปี 2559-2560

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2560

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หนูมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี หนูมีความตั้งมั่น ที่จะปฏิบัติตนด้วยความเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย มีความเรียบร้อย พูดแต่สิ่งที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เด็กหญิงปริญญา น้อยประชา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดี คือ หนูจะทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รับผิดชอบในงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น เด็กหญิงบุญณิสา ทุมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี หนูจะตั้งใจศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตนเองให้ได้มากที่สุด จะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปศึกษาต่อยอดความคิดใหม่ๆ และเผยแพร่ให้คนที่ไม่มีโอกาสได้มาได้รับรู้ เด็กหญิงหทัยรัตน์ มะลิวัลย์ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จังหวัดนนทบุรี

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2559

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หนูได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี หนูมีความมุ่งมั่นตั้งใจไว้ว่า จะเป็นผู้รอบรู้ มีจิตอาสา หมั่นช่วยเหลือผู้อื่น บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ แก่ส่วนรวม และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เด็กหญิงนภษร สุนธนนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี หนูจะเป็นคนดี เพื่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ ด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น มีความเมตตาต่อผู้อื่น เด็กหญิงภัทรมน จิตรวุฒิโชติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี ในการเป็นยุวทูตความดี ผมจะประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้คน จะเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เด็กชายสริศ ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ในการเป็นยุวทูตความดี ผมจะทำความดีเพื่อชาติ จะอนุรักษ์ธรรมชาติ และจะเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับ และนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น เด็กชายสยุมภู สีเมืองเพีย โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ หนูจะนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับคนอื่น ๆ ได้รู้ จะทำความดีสู่ผู้อื่น จะกตัญญูต่อแผ่นดิน และไม่คดโกงประเทศชาติ และหนูจะทำหน้าที่ยุวทูตฯ ให้ดีที่สุด เด็กหญิงอินทร์ชลิตา ธนรัฐไชยศรี โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) […]

keyboard_arrow_up