Skip to main content

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

16 มิถุนายน 2565
ผู้เข้าชม 261

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565 จัดทำและส่งมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  1,000 คน  จาก20 โรงเรียนเครือข่าย และ 60 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี ใน 20 จังหวัด

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน 350 คน จาก 7 โรงเรียนเครือข่าย และ 21 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี

ภาคเหนือ

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 83 คน กองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้น ป.5 – 6  จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านปางแดง

                          2. โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม

                           3. โรงเรียนบ้านแม่หวาน

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน มูลนิธิฯ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวนเงิน 37,000 บาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนได้จัดมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียนของจังหวัดน่าน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านถืมตอง

                          2. โรงเรียนบ้านวังตาว

                           3. โรงเรียนบ้านหนองรัง

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  จัดทำช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่าย

มูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท  ให้กับโรงเรียน เพื่อจัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน

50 คน ใน 4 โรงเรียนของจังหวัดลำพูน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดศรีบังวัน

                          2. โรงเรียนเชตวันหนองหมู

                          3. โรงเรียนบ้านห้วยไซ

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดำเนินโครงการฯ ส่งมอบความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้กับโรงเรียน 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านไม้สะเป่

                          2. โรงเรียนบ้านสบสอย

                          3. โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

ภาคใต้

โรงเรียนบ้านในเหมือง  จังหวัดชุมพร  จัดทำโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้ 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  จำนวน 50 ชุด มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5– 6  จำนวน 50 คน ใน

จาก 4โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านในเหมือง

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านทับช้าง

                          2. โรงเรียนบ้านหนองปลา

                          3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง

โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัตรัง  ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน จาก 4 โรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านหนองไทร

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดจอมไตร

                         2. โรงเรียนบ้านไร่หลวง

                          3. โรงเรียนบ้านคลองลำปริง

โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต  ดำเนินโครงการฯ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 37,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนจัดทำและจัดมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 –  6 จำนวน 50 คน ของ 4 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนวิชิตสงคราม

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านม่าหนิก

                         2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)

                         3. โรงเรียนบ้านกู้กู

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่าย 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565

keyboard_arrow_up