Skip to main content

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

16 มิถุนายน 2565
ผู้เข้าชม 361

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565 จัดทำและส่งมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  1,000 คน  จาก20 โรงเรียนเครือข่าย และ 60 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี ใน 20 จังหวัด

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต จัดทำและส่งมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน 350 คน จาก 7 โรงเรียนเครือข่าย และ 21 โรงเรียนภาคียุวทูตความดี

ภาคเหนือ

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 83 คน กองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้น ป.5 – 6  จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านปางแดง

                          2. โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม

                           3. โรงเรียนบ้านแม่หวาน

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน มูลนิธิฯ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวนเงิน 37,000 บาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนได้จัดมอบชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียนของจังหวัดน่าน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านถืมตอง

                          2. โรงเรียนบ้านวังตาว

                           3. โรงเรียนบ้านหนองรัง

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  จัดทำช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่าย

มูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท  ให้กับโรงเรียน เพื่อจัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน

50 คน ใน 4 โรงเรียนของจังหวัดลำพูน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดศรีบังวัน

                          2. โรงเรียนเชตวันหนองหมู

                          3. โรงเรียนบ้านห้วยไซ

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดำเนินโครงการฯ ส่งมอบความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้กับโรงเรียน 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน ใน 4 โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านไม้สะเป่

                          2. โรงเรียนบ้านสบสอย

                          3. โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

ภาคใต้

โรงเรียนบ้านในเหมือง  จังหวัดชุมพร  จัดทำโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้ 37,000 บาท จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  จำนวน 50 ชุด มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5– 6  จำนวน 50 คน ใน

จาก 4โรงเรียน

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านในเหมือง

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านทับช้าง

                          2. โรงเรียนบ้านหนองปลา

                          3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง

โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัตรัง  ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 37,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ จัดทำชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 50 คน จาก 4 โรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคี

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนบ้านหนองไทร

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนวัดจอมไตร

                         2. โรงเรียนบ้านไร่หลวง

                          3. โรงเรียนบ้านคลองลำปริง

โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต  ดำเนินโครงการฯ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 37,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนจัดทำและจัดมอบ ชุดใส่ใจ ให้รัก ใฝ่รู้  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 –  6 จำนวน 50 คน ของ 4 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนหลัก      โรงเรียนวิชิตสงคราม

โรงเรียนภาคี      1. โรงเรียนบ้านม่าหนิก

                         2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)

                         3. โรงเรียนบ้านกู้กู

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up