Skip to main content

โครงการค่ายอบรม

สิ่งแวดล้อม

ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) จัดค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2561 ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวเปิดค่ายอบรมฯ

โครงการค่ายอบรมเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1/2556

เสริมสร้างทักษะให้เยาวชนมีจิตอาสา พัฒนาตนให้เป็นต้นแบบของผู้คิดดี ทำดี และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน

ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน (ปี 2556)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ดำเนินกิจกรรมมอบคืนสู่สังคม (CSR) โดยมี เด็กยุวทูตความดี เป็นกลุ่มเป้าหมาย และด้วยความร่วมมือจาก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (มอนส)

keyboard_arrow_up