Skip to main content

ทำเนียบยุวทูตฯ

ยุวทูตความดีปี 2566

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนนิวซีแลนด์

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

ยุวทูตความดีปี 2563

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

ยุวทูตความดีปี 2562

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต (สอท.คูเวตอุปถัมภ์)

ยุวทูตความดีปี 2561

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สกญ.นครกวางโจวอุปถัมภ์)

ยุวทูตความดีปี 2559-2560

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนประเทศญี่ปุ่น ปี 2560 (สกญ.โอซากาอุปถัมภ์ รุ่นที่ 2)

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนประเทศญี่ปุ่น ปี 2559 (สกญ.โอซากาอุปถัมภ์ รุ่นที่ 1)

ยุวทูตความดีปี 2558

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

กลุ่มยุวทูตเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สกญ.นครแฟรงก์เฟิร์ตอุปถัมภ์)

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

กลุ่มยุวทูตเยือนมาเลเซีย

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (สอท.จาการ์ต้าอุปถัมภ์ รุ่นที่ 2)

ยุวทูตความดีปี 2556

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (สอท.จาการ์ต้าอุปถัมภ์ รุ่นที่ 1)

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

กลุ่มยุวทูตเยือนมาเลเซีย

keyboard_arrow_up