Skip to main content

โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

2 พฤษภาคม 2565
ผู้เข้าชม 352

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 22 โรงเรียน ใน 22 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 2565 จัดทำและส่งมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา กองกลางเพื่อการศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 5,439  คน พร้อมจัดสรรชุดหนังสือเสริมปัญญาให้กับโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย นครพนม มุกดาหาร ยโสธร และบุรีรัมย์ จัดทำและส่งมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา  และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6  จำนวน 848  คน กองกลางเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3จำนวน 699 คน  พร้อมจัดสรรชุดหนังสือเสริมปัญญา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 17 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  4 แห่ง

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ปทุมมาสงเคราะห์ จังหวัดเลย ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียนจำนวน 65,000 บาท จัดทำ ชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 257 คน รวม 443 คน พร้อมกองกลางเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3จำนวน 190  คน  และ ชุดหนังสือเสริมปัญญามอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 8 แห่ง ใน 5 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง  (อำเภอด่านซ้าย)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว  (อำเภอด่านซ้าย)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด  (อำเภอปากชม)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า  (อำเภอปากชม)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล (อำเภอปากชม)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน  (อำเภอนาด้วง)

7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ  (อำเภอนาแห้ว)

8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู  (อำเภอเอราวัณ)

โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม  ดำเนินโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้จำนวน 65,000 บาท ด้วยการมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน จำนวน 267  ชุด ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 267 คน พร้อมมอบกองกลางเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3จำนวน 236 คน  รวม 503 คน พร้อมชุดหนังสือเสริมปัญญา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ใน 4 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 (อำเภอนาทม)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี  (อำเภอนาทม)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮ็ล (อำเภอโพนสวรรค์)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่  (อำเภอโพนสวรรค์)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา  (อำเภอท่าอุเทน)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ  (อำเภอท่าอุเทน)

7. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากะเสริม (อำเภอท่าอุเทน)

8. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยม่วง (อำเภอบ้านแพง)

โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร  มูลนิธิฯ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวนเงิน 25,000 บาท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนได้จัดมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 88 คน พร้อมกองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน 79 คน รวม 167 คน  และมอบชุดหนังสือเสริมปัญญา มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ใน 2 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อำเภอดงหลวง)

2. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) (อำเภอคำชะอี)

โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน 15,000 บาท จัดทำชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา  ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 22 คน พร้อมกองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน 22 คน รวม 44 คน และมอบชุดหนังสือเสริมปัญญา มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ในอำเภอเลิงนกทา

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ (เฮงเค็ลประเทศไทยอุปถัมภ์) (อำเภอเลิงนกทา)

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการฯ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 40,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนจัดทำชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 214 คน พร้อมกองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 176 คน  และ ชุดหนังสือเสริมปัญญา มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ใน 2 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (อำเภอละหานทราย)

2. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง (อำเภอปะคำ)

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up