Skip to main content

โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน (ภาคเหนือ)

ผู้เข้าชม 278

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 22 โรงเรียน ใน 22 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  –   31 พฤษภาคม 2565 จัดทำและส่งมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา  กองกลางเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – 6 จำนวน 5,439  คน พร้อมจัดสรรชุดหนังสือเสริมปัญญาให้กับโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ภาคเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน และอุตรดิตถ์ จัดทำและส่งมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา  และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6  จำนวน 412 คน กองกลางเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3จำนวน 395 คน  พร้อมจัดสรรชุดหนังสือเสริมปัญญา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 12 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  จัดทำโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้ 30,000 บาท จัดทำชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน  จำนวน 126 ชุด มอบให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6  จำนวน 126 คน  กองกลางเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน

ชั้น ป.1 – ป.3จำนวน 92 คน รวม 218 คน พร้อมชุดหนังสือเสริมปัญญา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ใน 2 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย – พะเยา (อำเภอแม่ฟ้าหลวง)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย  (อำเภอเวียงแก่น)

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ดำเนินโครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ 30,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน ได้จัดทำชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ไปส่งมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 จำนวน 99  คน กองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้น  ป.1 – ป.3  จำนวน 125 คน รวม 224 คน พร้อมชุดหนังสือเสริมปัญญามอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง ใน 2 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง  (อำเภอแม่แจ่ม)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ (อำเภอแม่แจ่ม)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 (อำเภอพร้าว)

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มูลนิธิฯ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวนเงิน 22,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนได้จัดมอบชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 50 คน พร้อมกองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน 42 คน และมอบชุดหนังสือเสริมปัญญา มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ในอำเภอปางมะผ้า

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมพุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์  (อำเภอปางมะผ้า)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมพุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ 2  (อำเภอปางมะผ้า)

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยา  ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 15,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ จัดทำชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 83 คน กองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3  จำนวน 41 คน รวม 123 คน  และชุดหนังสือเสริมปัญญามอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ในอำเภอปง

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน (อำเภอปง)

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน จัดทำโครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  – 22 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จำนวน 25,000 บาท  ให้กับโรงเรียน เพื่อจัดทำชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –  6 จำนวน 53 คน  กองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3  จำนวน 59  คนรวม 112 คน และชุดหนังสือเสริมปัญญามอบให้กับนักโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง และ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง ใน 3 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินฯ  (อำเภอบ่อเกลือ)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3  (อำเภอแม่จริม)

3. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนห้วยลู่ (อำเภอเมือง)

โรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์  ดำเนินโครงการฯ ส่งมอบความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้กับโรงเรียน 25,000 บาท จัดทำชุดวิชาเสริมวิชา สร้างปัญญา ชุดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์เสริมในการเดินทางไปเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 4 –  6 จำนวน 42 คน กองกลางเพื่อการศึกษา มอบให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3  จำนวน 36 คน รวม 78 คน  และชุดหนังสือเสริมปัญญามอบให้กับนักโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ในอำเภอบ้านโคก

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 (อำเภอบ้านโคก)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม – บุญพริ้ง (อำเภอบ้านโคก)

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up