Skip to main content

เส้นทาง 20 ปี ยุวทูตความดี

ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2556 – 2562 บูรณาการความร่วมมือ พัฒนามิติการเรียนรู้ รณรงค์เสริมสร้างความพอเพียง

2557

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “เส้นทางสร้างคนดี 15 ปี ยุวทูตฯ ไทย” ที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 มกราคม และทรงกดปุ่มเปิดเว็บไซต์ยุวทูตความดี (www.yavf.or.th) โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรเอกชน รวมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จาก 192 โรงเรียน จาก 59 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,824 คน เข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2557

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนคนดี แทนคุณแผ่นดิน” กำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการปี 2557 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียนยุวทูตความดี จำนวน 166 คน จาก 76 โรงเรียน ใน 76 จังหวัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนหลักในแต่ละภาคให้ขับเคลื่อนโครงการไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงขยายการสร้างเครือข่ายให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการตามที่กำหนดให้บรรลุผล

โครงการค่ายอบรม ส่งเสริมให้เยาวชนคนดี แทนคุณแผ่นดิน ใน 4 ค่ายอบรม ได้แก่

 1. ค่ายอบรม เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (มอนส.)
 2. ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 3. ค่ายอบรม ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
 4. ค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา ร่วมกับสถาบันวิมุตตยาลัย

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดำเนินโครงการฯ เริ่มจากแนวคิดว่าเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต จึงส่งเสริมให้รู้รักเมืองไทย เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน  โดยมีเส้นทางสร้างการเรียนรู้ครอบคลุม 8 จังหวัด ในภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคเหนือ

2558

มูลนิธิยุวทูตความดีได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิยุวทูตความดีไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มูลนิธิยุวทูตความดีได้จดทะเบียนในชื่อใหม่โดยเปลี่ยนจากชื่อ มูลนิธิยุวทูตความดี เป็น “มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

โครงการพัฒนาโลกทัศน์ นำคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์ มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นรุ่นที่ 2 และมูลนิธิฯ ร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดคณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ระเบียบสังคม ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม วิถีชีวิตและวิธีคิดอย่างมีระบบจากการเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนเยอรมัน

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย – อินเดีย มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศ โดยเริ่มจากคณะยุวทูตความดีเยือนอินเดีย

โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ขยายไปยัง 4 คู่จังหวัด ได้แก่ ลำปาง – พัทลุง กาญจนบุรี – หนองคาย พระนครศรีอยุธยา – พังงา และกรุงเทพมหานคร – แม่ฮ่องสอน

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ผ่านนิทรรศการเมืองความดี จัดขึ้นใน 12 จังหวัด ครอบคลุมภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การนำนักเรียนยุวทูตความดีเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 เพื่อแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียนภาษาอังกฤษ (ASEAN Quiz)

การมอบทุนการศึกษา โดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มอบแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนในเครือข่ายฯ 9 โรงเรียน และที่โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยองและโรงเรียนในเครือข่ายฯ 8 โรงเรียน รวม 100 ทุน (ทุนละ 5,000 บาท)

2559

การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย – อินเดีย หลังจากที่คณะยุวทูตความดีเยือนอินเดีย ในเดือนสิงหาคม 2558 คณะนักเรียนอินเดียมาเยือนไทย ในเดือนมกราคม 2559

การเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเอเชียตะวันออก เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีในประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม CLMV มูลนิธิฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) นำนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมกิจกรรมกับยุวทูตความดี ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การต่อยอดโครงการพัฒนาโลกทัศน์ มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดให้คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนญี่ปุ่น

การมอบทุนการศึกษา โดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มอบให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดเชียงใหม่ 10 โรงเรียน จำนวน 50 ทุน (ทุนละ 5,000 บาท)

2560

การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสานการทำความดีตามคำพ่อสอนอย่างเต็มกำลัง

โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายฯ มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะการใช้และ การสอนภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ (ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน)

การนำคณะนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา ที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา ในงาน “The Colours of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation”

การต่อยอดโครงการพัฒนาโลกทัศน์ มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ เป็นรุ่นที่ 2

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียง โดยได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นปีที่ 3  ครอบคลุมกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีที่จัดขึ้นใน 15 จังหวัด ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

2561

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จำนวน 134 คน จาก 67 โรงเรียน ใน 67 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างต้นกล้าความดี ให้เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียง ตามคำพ่อสอนและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง

การจัดค่ายอบรม ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นต้นกล้าความดี ดำเนินวิถีพอเพียง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันสงฆ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน 6 ค่ายอบรม ดังนี้

 1. ค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
 2. ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
 3. ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 4. ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
 5. ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
 6. ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

การจัดโครงการพัฒนาโลกทัศน์ ให้ยุวทูตความดีไปเยือน 6 ประเทศ ดังนี้

 1. มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
 3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 4. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 6. มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้คณะครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยความร่วมมือกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

2562

การจัดโครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต โดยมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต นำคณะยุวทูตความดีไปส่งเสริมมิตรภาพเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับเยาวชนไทย – คูเวต

โครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ และเรียนรู้แบบอย่างทางการศึกษาที่ดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีเส้นทางการเรียนรู้ ครอบคลุม 15 โรงเรียน 14 จังหวัด ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความร่วมมือกับกรมสารนิเทศ ดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจร โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีทั่วทุกภูมิภาค

ความร่วมมือกับกรมยุโรป จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ASEM ความร่วมมือสองทวีป เอเชีย – ยุโรป ให้กับนักเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในโครงการค่ายอบรมฯ และโครงการรณรงค์ฯ

ความร่วมมือกับกรมอาเซียน คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี เพื่อรับมอบห้องสมุดอาเซียน 14 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด

งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี (วันที่ 1 พฤศจิกายน) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานฯ และทรงพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ “ช้างออมสิน หยอดเหรียญออมความดี” ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จาก 128 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 675 คน จาก 77 จังหวัด ทั่วประเทศ คณะทูตานุทูต ผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเอกชน จำนวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 875 คน เข้าร่วมงานฯ

โครงการยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม โดยมูลนิธิยุวทูตความดีร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดให้คณะยุวทูตฯ พัฒนาโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากไทย

keyboard_arrow_up